Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija ir vadošā iestāde klimata un enerģētikas politikas jomu pārvaldībā.

Ministrija tapusi 2023. gada 1. janvārī, reorganizējot Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Klimata un enerģētikas ministrijas darbības nodrošināšanai no Ekonomikas ministrijas tika nodotas divas enerģētikas politikas struktūrvienības - Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments un Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departaments, savukārt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju - Klimata pārmaiņu departaments.

KEM padotībā atrodas divas kapitālsabiedrība – SIA Vides investīciju fonds, kura darbības mērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju, kā arī AS "Augstsprieguma tīkls", kas ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators.

Galvenie Klimata un enerģētikas ministrijas uzdevumi:

  1. Izstrādāt un pārraudzīt īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentus klimata un enerģētikas jomās.
  2. Organizēt un koordinēt normatīvo aktu īstenošanu.
  3. Nodrošināt ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto klimata un enerģētikas projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.
  4. Nodrošināt Latvijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un piesaistes inventarizācijas un ziņošanas sistēmas darbību un pilnveidošanu, kā arī Latvijas saistību izpildi visu ziņojumu iesniegšanā ES, ANO, UNFCCC u.c.
  5. Koordinēt starptautisko līgumu un konvenciju īstenošanu, pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās klimata un enerģētikas jomās. 

Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums. Ar Klimata un enerģētikas minitrijas stratēģiju 2023.-2024. gadam var iepazīties šeit.