Atbilstoši Noteikumiem Nr. 597 noteiktiem degvielas piegādātājiem ir jānodrošina, ka sākot ar 2020.gada 31.decembri tā piegādātā transporta enerģijas apjoma aprites cikla siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju intensitāte ir par 6% zemāka nekā noteiktais degvielas pamatstandarts - 94,1 grams oglekļa dioksīda ekvivalenta attiecībā pret enerģijas vienību megadžoulos.

Degvielas piegādātājs var nodrošināt minēto samazinājumu ar šādiem pasākumiem:

  • sajaucot fosilās izcelsmes degvielu ar biodegvielu, ievērojot, ka no labības un citiem cieti saturošiem kultūraugiem, cukura un eļļas kultūraugiem, kā arī kultūraugiem, kuri lauksaimniecības zemē audzēti kā galvenie kultūraugi galvenokārt enerģijas iegūšanas vajadzībām, ražotās biodegvielas enerģijas maksimālais īpatsvars nepārsniedz 7 procentus no degvielas piegādātāja transportam piegādātās enerģijas galapatēriņa;
  • galapatēriņam transportā Latvijā nododot alternatīvās degvielas, kas nav biodegviela;
  • galapatēriņam transportā nododot elektrotransportlīdzekļu uzlādei izmantoto elektroenerģiju;
  • īstenojot augšposma emisiju samazinājumu vai iegādājoties cita degvielas piegādātāja vai komersanta īstenoto augšposma emisiju samazinājumu.

Degvielas piegādātājam atbilstoši Noteikumiem Nr. 597 katru gadu ir jāiesniedz degvielas piegādātāja ziņojums, lai ziņotu par panākto transporta enerģijas aprites cikla SEG emisiju intensitātes samazinājumu, kurā jāiekļauj:

  • datus par iepriekšējā kalendāra gadā galapatēriņam transportā Latvijā piegādāto transporta enerģiju pa veidiem, tās apjomu vai daudzumu;
  • datus par galapatēriņam transportā Latvijā piegādātās transporta enerģijas aprites cikla emisiju intensitāti;
  • informāciju par biodegvielas ražošanas paņēmieniem, biodegvielas apjomu, kas iegūts no izejvielām, kuras iedalītas kategorijās – labība un citi cieti saturoši augi, cukuri, eļļas augi;
  • datus par galapatēriņam transportā Latvijā piegādātās biodegvielas aprites cikla emisiju intensitāti, tai skaitā par netiešas zemes izmantošanas maiņas emisiju no biodegvielas vidējām vērtībām;
  • datus par galapatēriņam transportā piegādāto elektroenerģijas apjomu;
  • datus par panākto augšposma emisiju samazinājumu, ja degvielas piegādātājs nodrošina augšposma emisiju samazinājumu vai ir iegādājies no cita degvielas piegādātāja vai komersanta tā nodrošināto augšposma emisiju samazinājumu.

Ņemot vērā degvielas piegādātāju ziņojumos iekļauto informāciju katru gadu tiek sagatavots valsts ziņojums, kas publiski ir pieejams Eiropas Vides aģentūras tīmekļa vietnē.