Eiropas Komisijas priekšlikumi Eiropas Zaļā kursa īstenošanai līdz 2030. gadam

2021. gada 14. jūlijā Eiropas Komisija nāca klajā ar apjomīgu pārskatīto normatīvo aktu priekšlikumu pakotni visai Eiropas Savienības (ES) tautsaimniecības transformācijai, kas izstrādāta, lai šajā desmitgadē veiksmīgi īstenotu Zaļo kursu, līdz 2030. gadam sasniedzot jauno, kāpināto ES mērķi – vismaz 55% siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju neto samazinājumu salīdzinoši ar 1990. gadu, – bet 2050. gadā Eiropa sasniegtu klimatneitralitāti.

Pakotne ietver visaptverošus un savstarpēji saistītus ES normatīvo aktu priekšlikumus klimata, enerģētikas, zemes izmantošanas, transporta un nodokļu politikās. Turpmāk notiks intensīvs darbs parastās likumdošanas procedūras kārtībā Eiropas Parlamentam un Padomei, izskatot EK sagatavotos priekšlikumus.

Latvija jau iepriekš paudusi nostāju, ka atbalsta ES virzību uz klimatneitralitāti, ko Latvija apņēmusies sasniegt arī nacionālā līmenī, vienlaikus uzsverot sociāli taisnīgas pārejas nepieciešamību.

 

 

Dokumenta nosaukums

Atbildīgā ministrija par Latvijas pozīcijas izstrādi un koordināciju

Līdzatbildīgās ministrijas

1

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko attiecībā uz darbības jomu, izpildes noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada mērķrādītāju noteikšanu un apņemšanos zemes izmantojuma, mežsaimniecības un lauksaimniecības sektorā līdz 2035. gadam kopīgi panākt klimatneitralitāti groza Regulu (ES) 2018/841 un attiecībā uz monitoringa, ziņošanas, progresa apsekošanas un izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 2018/1999

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the compliance rules, setting out the targets of the Member States for 2030 and committing to the collective achievement of climate neutrality by 2035 in the land use, forestry and agriculture sector, and (EU) 2018/1999 as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review

ZM

VARAM, EM,

SM, PKC

2

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement

VARAM

ĀM, FM, ZM,

SM, EM, PKC

3

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes Direktīvu (ES) 2015/652

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652

EM

ĀM, SM,

VARAM, ZM

4

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīvai par energoefektivitāti (pārstrādātā versija)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency (recast)

EM

ĀM, FM, VARAM

5

Priekšlikums Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz aviācijas ieguldījumu Savienības ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā un atbilstošu globāla tirgus pasākuma īstenošanu

Proposal for a Directive amending Directive 2003/87/EC as regards aviation's contribution to the Union’s economy-wide emission reduction target and appropriately implementing a global market-based measure

VARAM

EM, SM

6

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on ensuring a level playing field for sustainable air transport

SM

VARAM, EM, FM

7

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai  par atjaunojamo un zema oglekļa satura degvielu izmantošanu jūras transportā un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport and amending Directive 2009/16/EC

SM

VARAM, EM

8

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council

SM

EM, VARAM, FM

9

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz  CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Savienības klimata ambīciju palielināšanu

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s increased climate ambition

SM

VARAM, EM

 

10

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism

FM

VARAM, ĀM,

EM, SM, ZM

11

Priekšlikums Eiropas Direktīvai, kas pārkārto Savienības noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pārstrādātā redakcija)

Proposal for Council Directive restructuring the Union framework for taxation of energy products and electricity (recast)

FM

VARAM, SM,

EM, ĀM

12

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757

VARAM

EM, FM, SM

13

Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC as regards the notification of offsetting in respect of a global market-based measure for aircraft operators based in the Union

SM

VARAM, EM

 

14

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/1814 as regards the amount of allowances to be placed in the market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme until 2030

Pozīcija ietver priekšlikumu Lēmuma (ES)2015/1814 grozījumiem un Priekšlikuma Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem 2. pantu

VARAM

EM, FM, SM

15

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Sociālo klimata fondu

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund

VARAM

EM, LM,

SM, FM

ĀM – Ārlietu ministrija, EM – Ekonomikas ministrija, FM – Finanšu ministrija, LM – Labklājības ministrija, PKC – Pārresoru koordinācijas centrs, SM – Satiksmes ministrija, VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ZM – Zemkopības ministrija