Siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas sagatavošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.2018/1999  par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām ietvaros koordinē Vides un reģionālās attīstība ministrija sadarbojoties ar citām iesaistītām institūcijām


SEG inventarizācija ietver:

  • SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinus, kuri, sākot no 1990. gada, apkopoti ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta izstrādātajā kopējā ziņošanas formātā (CRF); 
  • SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaiti, sākot no 2013. gada, par Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm Kioto protokola 3. panta 3. un 4. punkta ietvaros;
  • Informāciju no emisiju tirdzniecības reģistra, kas apkopota standartizētā ziņošanas formāta (SEF) tabulās;
  • Nacionālo inventarizācijas ziņojumu (NIZ), kurā aprakstīta SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu gaita, izmantotie emisiju faktori, darbību dati, pieņēmumi u.c., informācija par katru nozari atsevišķi, kā arī papildus informācija saskaņā ar Kioto protokola 7. panta 1. punktu. 


SEG aptuvenā inventarizācija ietver:

  • SEG emisiju aprēķinus no pieejamajiem darbības datiem un metodēm par x-1 gadu (piemēram, 2017.gadā par 2016.gadu), neskaitot emisijas un piesaisti no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm (saskaņā ar Regulas Nr.525/2013 8.panta 1.punktu).  


Izmantojamās vadlīnijas un metodes:

No 2015. gada SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķināšanā  jāizmanto Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (KPSP) izstrādātās  aprēķinu metodoloģijas, kas noteiktas ar Līgumslēdzēju pušu konferences lēmumu 24/CP.19 (ziņošanas vadlīnijas):


Papildus KPSP vadlīnijām tiek izmantotas arī šādas Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novēršanai un novērtēšanai Eiropā (EMEP) vadlīnijas:


Atbilstoši ziņošanas vadlīnijām SEG emisijas un CO2 piesaiste tiek aprēķinātas šādas tautsaimniecības nozarēs (sektoros):

  1. Enerģētika, tai skaitā transports;

  2. Rūpnieciskie procesi un  produktu izmantošana;

  3. Lauksaimniecība;

  4. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM);

  5. Atkritumu apsaimniekošana.


Iesniegtās SEG inventarizācijas 

Iesniegtie ziņojumi par SEG prognozēm, politikām un pasākumiem