Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 panta redakcija, kas stājās spēkā 2020.gada 1.decembrī, paredz Latvijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas pilnveidošanu un integrēšanu vienotajā Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā (EECS – European Energy Certificate System) un turpmāk izcelsmes apliecinājumus izsniegs pārvades sistēmas operators.

Elektroenerģijas ražotājiem, kas valsts atbalstu saņēmuši obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētās maksas veidā(Valsts atbalsts ir saskaņots ar EK atbilstoši notifikācijai valsts atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) “Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem” notifikācijai), reģistrējoties izcelsmes apliecinājumu saņemšanai, jānorāda šāda informācija:

  • Atbalsta shēmas pārvaldītājs: Ekonomikas ministrija
  • Atbalsta shēmas veids:  Ražošanas atbalsts
  • Valsts atbalsta mērķis: Vides aizsardzība un energoefektivitāte
  • Atbalsta shēmas numurs: SA.43140 (2015/NN)
  • Instruments (norādīt atbilstošo):
    • garantēta maksa par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu (augstas efektivitātes koģenerācijas elektrostacijām virs 4 MW)
    • obligātā iepirkuma mehānisms

Visu spēkā esošo lēmumu saraksts, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas obligātā iepirkuma tiesības, pieejams Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā.

Izcelsmes apliecinājums, kurš izsniegts pirms 2020.gada 1.decembra, ir derīgs līdz brīdim, kas norādīts izcelsmes apliecinājumā.

Izcelsmes apliecinājumus par saražotās un sistēmas operatora tīklā nodotās elektroenerģijas daudzumu, kas saražots un nodots sistēmas operatora tīklā pirms 2020.gada 1.decembra, izsniedz Ekonomikas ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra noteikumiem Nr.86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība”: