Atbilstoši Noteikumiem Nr. 332 Latvijā var piegādāt galapatēriņam transportā, un līdz ar to arī izmantot, tikai tādu degvielu, kas atbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un kuras atbilstība minētajiem kritērijiem ir apliecināta ar atbilstības sertifikātu vai atbilstības apliecinājumu.

Atbilstoši Noteikumiem Nr. 772 Latvijā var izmantot tikai tādu biodegvielu vai fosilās degvielas maisījumus ar biodegvielas saturu augstā koncentrācijā, kas atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām un kuras atbilstība minētajām prasībām ir apliecināta ar atbilstības sertifikātu vai atbilstības apliecinājumu.

Biodegvielu ražo, sajauc ar fosilo degvielu (naftas produktiem) un pārstrādā, kā arī ieved Latvijas tirgū no Eiropas Savienības valstīm saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" un normatīvajiem aktiem par akcīzes preču aprites kārtību.

Kvalitātes prasībām neatbilstošu degvielu vai biodegvielu iznīcina vai pārstrādā par degvielas īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Degvielas un biodegvielas tirgus uzraudzību atbilstoši kompetencei veic:

  • Būvniecības valsts kontroles birojs
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Valsts policija
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Būvniecības valsts kontroles birojs veic ikgadēju degvielas kvalitātes monitoringu un atbilstoši tā rezultātiem katru gadu sagatavo degvielas kvalitātes pārskatu, kas ir publiski pieejams Eiropas Vides aģentūras tīmekļa vietnē.

Atvērt konfigurācijas opcijas