Ministrija ir izstrādājusi šo atbalsta programmu iedzīvotājiem pieaugušo energoresursu cenu samazināšanai un to kompensēšanai. Šis lēmums ir arī solis uz priekšu mūsu enerģētiskās neatkarības veicināšanā, kas ir īpaši svarīgi, reaģējot uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā. Tas ļaus mums kāpināt atjaunojamo energoresursu jaudas un sniegs iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu, lai ilgtermiņā samazinātu rēķinus par elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu.

Valdībā 01.03.2022. apstiprināts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa nolikums, kas ietver vērtēšanas kritērijus, kā arī projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību. 

Projekta iesnieguma veidlapa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" pieņems un vērtēs projektu iesniegumus, kā arī pieņems lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu. Vairāk informācijas varat uzzināt Latvijas Vides investīciju fondā atbalsts@lvif.gov.lv; tālr. 67 845 111.

Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas aktivitātes:

 • pāreja no esošām fosilo energoresursu (dabasgāze, ogles, dīzeļdegviela) apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām (biomasas granulu katli, saules kolektori, siltumsūkņi);
 • jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegāde (saules paneļi, vēja ģeneratori) (neņemot vērā dzīvojamās mājas pašreizējo apkures veidu);
 • pieslēguma projektēšana un izveide centralizētai siltumapgādes sistēmai (neņemot vērā dzīvojamās mājas pašreizējo apkures veidu).

VARAM izstrādātā atbalsta programma paredz atbalsta sniegšanu fosilā kurināmā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, akmeņogļu) iekārtu nomaiņai pret jaunām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām (biomasas granulu katli, siltumsūkņi, saules kolektori) vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai, kā arī elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem (saules paneļi, vēja ģeneratori) mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām. 

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai. 

Atbalsts tiks sniegts iedzīvotājiem, kuriem ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu t.i. viena dzīvokļa māju, dārza māju, individuālu dzīvojamo māju un vasarnīcu ar koka, mūra vai mūra-koka ārsienām, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māju, lai tajā īstenotu plānotās aktivitātes.

2022. gada 14. jūlijā apstirpināti grozījumi, kas paplašina potenciālo atbalsta saņēmēju loku. Atbalstu var saņemt daudzdzīvokļu 1 - 5 stāvu māju mājsaimniecības, ja daudzdzīvokļu māja tiek pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kā arī tiks sniegts atbalsts mājsaimniecībām, ja ēkas ir biedrību, nodibinājumu vai arī reliģisko organizāciju īpašumā.  

Grozījumi paredz, ka projektus var īstenot arī triju vai vairāku dzīvokļu mājās, triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupās (rindu un dvīņu mājas).  

Atbalsta programmā ir ietverti nosacījumi atbalsta saņēmējiem, kā arī dzīvojamām mājām, piemēram, dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, kā arī dzīvojamajā mājā nedrīkst veikt saimniecisko darbību. Par vienu dzīvojamo māju varēs iesniegt vienu projekta iesniegumu.

2022. gada 14. jūlijā apstirpināti grozījumi, kas paredz, ka atbalstu var saņemt arī tādās mājās, kas nav nodotas ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, bet ar nosacījumu, ka tas tiek izdarīts piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas.   

Vispirms lūgums rūpīgi iepazīties ar atbalsta piešķiršanas nosacījumiem – konkursa nolikumu, kurā aprakstīta detalizēta atbalsta saņemšanas kārtība un nosacījumi, kā arī vadlīnijām projektu iesniedzējiem, kas pieejamas šeit.  

Turpmākie soļi:

Pirmkārt, jāizvēlas kādu atjaunojamo energoresursu iekārtu vēlaties iegādāties. Jāizvēlas uzņēmums, no kura iegādāsities minēto iekārtu. Pēc iekārtas iegādes jānodrošina tās uzstādīšana mājā.

Otrkārt, pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas jāsagatavo un jāiesniedz SIA “Vides investīciju fonds” projekta iesniegums (t.sk. visi nepieciešamie papildu dokumenti) atbalsta saņemšanai. Sagatavoto projekta iesniegumu izvērtēs projekta iesniegumu vērtēšanas komisija un pieņems lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Treškārt, pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas starp Jums un SIA "Vides investīciju fonds" tiks noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Pēc minētā līguma noslēgšanas Vides investīciju fonds nodrošinās atbalsta summas izmaksu atbilstoši konkursa nosacījumiem un iesniegtajam projekta iesniegumam.

Minētā kārtība ir attiecināma arī uz gadījumu, ja plānota mājas pieslēgšana centralizētās siltumapgādes sistēmai.

Vairāk informācijas varat uzzināt Latvijas Vides investīciju fondā atbalsts@lvif.gov.lv ; tālr. 25480151; 25480152; 25480153.

Atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta jeb vienreizēja maksājuma veidā pēc atjaunojamo energoresursu iekārtas iegādes un uzstādīšanas.

Paredzēts, ka atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot noteiktu atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju.

No 09.03.2022., jeb brīža, kad atbalsta programmas nolikums ir stājies spēkā.

Izmaksas atbalsta programmas ietvaros būs attiecināmas, ja projekta iesniedzējs būs veicis siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi pēc MK noteikumu stāšanās spēkā, t.i.  09.03.2022.  

Konkursa nolikums arīdzan paredz jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegādi un dzīvojamās mājas pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi, neņemot vērā dzīvojamās mājas esošo apkures veidu.

Ja ir veikta fosilo energoresursu apkures iekārtas nomaiņa, ir pieļaujams, ka vienlaikus var tikt uzstādītas vairākas iekārtas gan siltumenerģiju ražojošas iekārtas (biomasas granulu katli, siltumsūkņi vai saules kolektori), gan elektroenerģiju ražojošas iekārtas (saules paneļi vai vēja ģeneratori).

Konkursa nolikums paredz, ka atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot noteiktu atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem, kas noteikti konkursa nolikuma 1.pielikumā. 

Konkura nolikums arī paredz, ka dzīvojamās mājas pieslēguma projektēšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai var veikt arī eksperti siltumapgādes sistēmas projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji.

Atbalsts tiek sniegts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros.

Konkursa ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 30 000 000 eiro. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir līdz 15 000 eiro. 

Konkursa nolikums paredz, ka atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot noteikto maksimālo atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem, kas noteikti konkursa nolikuma 1.pielikumā. Katram projektam izmaksas ir jānosaka individuāli.

Informācija par maksimālo atbalsta apjomu finanšu instrumenta ietvaros siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveidošanai

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas tikai iekārtas iegādes izmaksas, bet darbi, kas saistīti ar iekārtas piegādi, uzstādīšanu un tml. ir jāsedz projekta iesniedzējam un konkursa ietvaros netiks atbalstītas.

Nē, ja iekārta ir iegādāta un uzstādīta pirms 9.03.2022., tad finansējums atbalsta programmas ietvaros netiks sniegts.

Izmaksas atbalsta programmas ietvaros būs attiecināmas, ja projekta iesniedzējs būs veicis siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu vai pieslēgšanos centralizētās siltumapgādes sistēmai pēc MK noteikumu stāšanās spēkā, t.i 09.03.2022.  

Konkursa nolikums paredz trīs aktivitātes: pāreja no esošām fosilā kurināmā apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām, jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegāde un pieslēgums centralizētai siltumapgādes sistēmai.

Ja ir veikta fosilo energoresursu apkures iekārtas nomaiņa, ir pieļaujams, ka vienlaikus var tikt uzstādītas vairākas iekārtas gan siltumenerģiju ražojošas iekārtas (biomasas granulu katli, siltumsūkņi vai saules kolektori), gan elektroenerģiju ražojošas iekārtas (saules paneļi vai vēja ģeneratori).Konkursa ietvaros var uzstādīt vairākas iekārtas, ņemot vērā nosacījumu, ka projekta izmaksas (iekārtu iegādes izmaksas, kas tiek finansētas atbalsta programmas ietvaros) nepārsniedz 15 000 eiro.

Šajā gadījumā konkursa ietvaros var pieteikties atbalstam attiecībā uz saules paneļu vai vēja ģeneratoru iegādi un uzstādīšanu.

Biomasas apkures katliem, kas piemēroti granulu kurināmajam, jāatbilst energoefektivitātes klasei augstākai par A+ (ieskaitot).

Nē. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju.

2022. gada 14. jūlijā apstirpināti grozījumi, kas paplašina potenciālo atbalsta saņēmēju loku. Atbalstu var saņemt daudzdzīvokļu 1 - 5 stāvu māju mājsaimniecības, ja daudzdzīvokļu māja tiek pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kā arī tiks sniegts atbalsts mājsaimniecībām, ja ēkas ir biedrību, nodibinājumu vai arī reliģisko organizāciju īpašumā.  

Konkursa nolikums neparedz atbalstu jaunbūvēm.

2022. gada 14. jūlijā apstirpināti grozījumi, kas paredz, ka atbalstu var saņemt mājās, kas nav nodotas ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, bet ar nosacījumu, ka tas tiek izdarīts piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas.  

2022. gada 14. jūlijā apstirpināti grozījumi, kas paredz, ka atbalstu var saņemt arī tādās mājās, kas nav nodotas ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, bet ar nosacījumu, ka tas tiek izdarīts piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas.  

Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju. Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, ir nepieciešams iesniegt notariāli apliecinātu vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu citu īpašnieku piekrišanu projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā.

Konkursa nolikums paredz, ka vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējs nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

 • projekta līgumā iekļauto iekārtu ekspluatācija un sasaiste ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;
 • vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas, kas saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām, ja atbalsta saņēmējs neizmantos neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;
 • dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;
 • dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
 • dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta līgumā noteiktās atbalsta saņēmēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;
 • katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc projekta līguma parakstīšanas monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā.

Ja īpašums tiks pārdots, tad atbalsta summa būs jāatmaksā.

Konkursa ietvaros atbalsts tiek piešķirts projekta iesniedzējam par ekspluatācijā nodotu ēku un, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu.

Šādi gadījumi ir jāvērtē individuāli. Konkursa nolikums nosaka, ka atbalstāma ir aktivitāte par esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņu pret jaunu atjaunojamo energoresursu (AER) izmantojošu siltumenerģijas ražošanas iekārtu. Projekta iesniedzējam ir jāpievieno dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei. Līdz ar to, ja dabasgāze tiek izmantota ēdiena gatavošanai, tad to var turpināt lietot, bet ir jānodrošina tehnoloģiskie risinājumi, kas neļauj dabasgāzi izmantot apkures vajadzībām. Protams, var būt nianses, bet praktiski, vajadzētu būt tā, ka esošo fosilo energoresursu apkures katlu vairs neizmanto, bet izmanto tikai AER apkures iekārtu. Būtiski ir ņemt vērā, ka konkursa mērķis ir mazināt fosilo energoresursu patēriņu, līdz ar to arī siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Konkursa ietvaros atbalstāmas ir izmaksas, ja atjaunojamo energoresursu iekārtas tiek iegādātas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Konkursa ietvaros atbalsts netiks sniegts, jo dzīvojamā māja tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

Jā, konkursa ietvaros šāda veida aktivitātes ir atbalstāmas.

Projektu iesniegumu vērtēšana notiek atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas kārtībai. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros pieejamais finansējuma apjoms ir plānots vairākiem tūkstošiem projektu, aicinām rūpīgi aizpildīt projekta iesniegumu, lai izvairītos no neatbilstībām, kas paildzina projektu iesniegumu vērtēšanu un atbalsta saņemšanu.

Konkursa nolikums paredz atbalsta saņēmējiem veikt projekta rezultātu monitoringu piecus gadus, kuru laikā ir jānodrošina:

 • projekta līgumā iekļauto iekārtu ekspluatācija un sasaiste ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;
 • vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas, kas saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām, ja atbalsta saņēmējs neizmantos neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;
 • dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;
 • dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
 • dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta līgumā noteiktās atbalsta saņēmēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;
 • katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc projekta līguma parakstīšanas monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā.

Projekta iesniedzējs var uzstādīt AER iekārtas uz zemes vai citā ēkā, ja tā atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Konkursa nolikums nosaka, ka atbalsta saņēmējs veic visus ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītos maksājumus no piesaistītiem (tajā skaitā kredīta) vai pašu līdzekļiem.