Klimata un enerģētikas ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadam:

  1. Nodrošināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti 2050. gadā;
  2. Veicināt Latvijas klimatnoturību;
  3. Nodrošināt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbību Latvijā;
  4. Nodrošināt Modernizācijas fonda ieviešanu Latvijā;
  5. Pilnveidot nacionālo regulējumu atjaunīgās enerģētikas jomā, veicinot atjaunīgās enerģijas pašpatēriņa attīstību un mazinot barjeras bezemisiju tehnoloģiju attīstībai;
  6. Veicināt iekšzemes atjaunīgo energoresursu izmantošanu, sekmējot industriālā mēroga vēja parku attīstību;
  7. Īstenot aktivitātes, tai skaitā nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, 2030.gada Latvijai juridiski saistošo klimata un atjaunīgās enerģijas mērķu sasniegšanas nodrošināšanai;
  8. Veikt nepieciešamos pasākumus energoapgādes drošuma nodrošināšanai, vienlaikus rūpējoties par adekvātām energoresursu un energoapgādes pakalpojumu cenām galalietotājiem.

Detalizēti par 2023. gada budžetu: šeit

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par KEM amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (BRUTO, euro):

2023. gada septembris

2023. gada decembris 

2024. gada februāris 

2024.gada marts