Latvijā ir izstrādāta siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju vienota aprēķina metodika pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, ko nosaka Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”.

Metodikā ir ietverta SEG emisiju aprēķina kārtība, emisijas faktori un formulas, kas pielietojamas, lai aprēķinātu dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu un projektu īstenošanas laikā panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma apjomu.

SEG emisiju aprēķina metodiku piemēro tādu pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, kuru ietvaros notiek:

  • Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu ietekmējošām darbībām ēkās vai ēku daļās, ražošanas tehnoloģiskās iekārtās, enerģētikas, ūdensapgādes, kanalizācijas un sakaru infrastruktūrā;
  • Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana un fosilo energoresursu tehnoloģiju modernizācija;
  • Aukstuma iekārtu efektivitātes uzlabošana;
  • Pasākumu transporta nozarē īstenošana;
  • Pasākumu atkritumu apsaimniekošanas nozarē īstenošana. 

CO2 emisijas faktori Latvijā saražotajai siltumenerģijai un elektroenerģijai

CO2 emisijas faktors Latvijā saražotai siltumenerģijai katlumājās un koģenerācijas stacijās, t CO2/MWh

CO2 emisijas faktors Latvijā saražotai elektroenerģijai
t CO2/MWh

Centrālās statistikas pārvaldes izmantotie dati, gads

0,1228

0,0925

2016

0,1134

0,0555

2017

0,1087

0,0971

2018

0,0942

0,1019

2019

0,0911 0,0732 2020
0,0882 0,0735 2021

0,0749

0,0491 2022

SEG emisiju kalkulators

Pamatojoties uz izstrādāto metodiku ir izveidots SEG emisiju kalkulators, kas atvieglo dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu un projektu īstenotājiem veikt aprēķinu, lai noteiktu panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma apjomu. SEG emisiju kalkulators atrodams šeit.