Latvijā siltumenerģiju ražo katlumājās un koģenerācijas stacijās, vienlaicīgi ražojot elektroenerģiju. Pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski mainījies sadalījums starp saražoto siltumenerģiju katlumājās un koģenerācijas stacijās. 2007. gadā koģenerācijās stacijās tika saražoti 56,0% no kopējās saražotās siltumenerģijas, katlumājās – 44,0%, savukārt 2017. gadā saražotās siltumenerģijas īpatsvars koģenerācijas stacijās palielinājies, sasniedzot 75,7%.

123

1. att. Katlumājās un koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas sadalījums

(avots: CSP datubāze)

Kā liecina pēdējie Centrālās statistikas pārvades (turpmāk – CSP) dati 2018. gadā siltumenerģiju ražoja 633 katlumājas ar uzstādīto siltumenerģijas jaudu 2360,2 MW un 175 koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 1269,7 MW. Lielākā daļa no centralizētās siltumapgādes sistēmās saražotās siltumenerģijas apjomiem tiek saražota Rīgas reģionā. 2018. gadā Rīgas reģionā tika saražotas 3412 GWh siltumenerģijas jeb 41,4% no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma, Pierīgas reģionā – 1267 GWh (15,4%), Latgales reģionā – 996 GWh (12,1%), Kurzemes reģionā 897 GWh (10,9%), Zemgales reģionā – 844 GWh (10,2%), Vidzemes reģionā – 831 GWh (10,1%).

123

2. att. Katlumāju uzstādītās siltumenerģijas jaudas sadalījums pa reģioniem 2018. gadā

(avots: CSP datubāze)

Katlumājās siltumenerģijas ražošanai pārsvarā tiek izmantota kurināmā koksne un dabasgāze. 2018. gadā, izmantojot kurināmo koksni, katlumājās tika saražoti 61,2% no saražotās siltumenerģijas, bet izmantojot dabasgāzi – 37,6% no saražotās siltumenerģijas.

Latvijā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās kā galveno kurināmo izmanto dabasgāzi. 2018. gadā 77,2% no koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas un 58,5% no koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas saražoja, izmantojot dabasgāzi.

Par enerģētikas statistiku atbildīgā iestāde ir Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP). CSP tīmekļvietnē ir publicēti enerģētikas statistikas rādītāji.

Zemāk norādītajās saitēs ir pieejama informācija par:

Jautājumu gadījumā par enerģētikas statistiku lūdzam sazināties ar CSP Vides un enerģētikas statistikas nodaļu: 6736695767366769.