Siltumapgāde ir svarīga Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ņemot vērā klimatiskos apstākļus.

Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. 

Galvenais siltumenerģijas patērētājs ir mājsaimniecības. 2017. gadā galapatēriņā tika patērētas 7034 GWh siltumenerģijas. Kopējā centralizētās siltumenerģijas galapatēriņā mājsaimniecībām realizētas 4332 GWh, komerciālajam un sabiedriskajam sektoram – 1656 GWh, rūpniecībai un būvniecībai – 914 GWh un lauksaimniecībai – 132 GWh.

123

3. att. Siltumenerģijas galapatēriņa sadalījums 2017. gadā

(avots: CSP datubāze)

Siltumapgādei ir jābūt efektīvai, pieejamai un videi draudzīgai, turklāt šī ir viena no enerģētikas jomām, ko regulē valsts. Siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā organizē pašvaldības, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.

Eiropas Savienības līmenī siltumapgādei netiek piemērots vienots regulējums, tomēr ir noteiktas energoefektivitātes prasības, kas jāievēro visām dalībvalstīm apkārtējās vides saudzēšanai.

Latvijā enerģētiku, tajā skaitā siltumapgādi, kā tautsaimniecības nozari, kas aptver energoresursu iegūšanu un izmantošanu dažāda veida enerģijas ražošanai, enerģijas pārveidi, iegādi, uzglabāšanu, pārvadi, sadali, tirdzniecību un izmantošanu, reglamentē Enerģētikas likums.

Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumi Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersants piegādā un siltumenerģijas lietotājs lieto siltumenerģiju, un kārtību, kādā piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam, kurš nav samaksājis par saņemto siltumenerģiju vai nav izpildījis citas saistības pret piegādātāju.

Energoefektivitātes prasības  licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 243 “Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību”.