Informācija par sistēmas DECLARE lietošanu un ikgadējo ziņojumu iesniegšanu.

2012.gada 21.jūnijā Eiropas Komisijā tika apstiprinātas divas regulas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas trešajam periodam 2013.-2020.gads:

 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regula Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (latviešu val. un angļu val.);
 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regulu Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK  (latviešu val. un angļu val.);

Regulas ir publicētas Eiropas Savienības oficiālā žurnāla 12.jūlija numurā.

 

Emisiju monitorings un siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja

Š.g. 13.novembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalība emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, kurā ir noteikta:

 • siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanās, izsniegšanas un grozīšanas kārtība;
 • operatoru ikgadējās ziņošanas kārtība,
 • ziņojumu verificēšanas un izvērtēšanas kārtība;
 • ziņojumu verificētāju akreditācijas un uzraudzības kārtība;
 • veidlapas un formāti, kādā operatori iesniedz informāciju un ziņojumus.

Saskaņā ar šiem Ministru kabineta noteikumiem operatoram, lai saņemtu siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas periodam, kas sākas 2013.gada 1.janvārī, līdz 2012.gada 1.decembrim ir jāiesniedz savā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē:

 1. Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai (veidlapa);
 2. Priekšlikumi savas iekārtas darbības monitoringa nosacījumiem – Monitoringa plāna veidlapa (latviešu val. un angļu val.);
 3. Noteikumos minēto papildu informāciju un iesnieguma pielikumus.

Eiropas Komisijas regulas Nr. 601/2012 ietvaros izstrādātās vadlīnijas (palīgdokumenti) monitoringa nosacījumu sagatavošanai:

 1. Vadlīniju dokuments Nr.1 „Vispārējās norādes iekārtām” (latviešu val. un angļu val.);
 2. Vadlīniju dokuments Nr.3 „Biomasas jautājumi” (latviešu val. un angļu val.);
 3. Vadlīniju dokuments Nr.4 „Neprecizitātes” (latviešu val. un angļu val.);
 4. Vadlīniju dokuments Nr.5 „Paraugu ņemšana un analīzes” (latviešu val. un angļu val.);
 5. Vadlīniju dokuments Nr.6 „Datu plūsmas kontrole un kvalitātes nodrošināšana” (latviešu val. un angļu val.).

Saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr. 601/2012 31.panta 1.punktu operatori savu iekārtu veikto darbību CO2 emisijas var aprēķināt, izmantojot:

 1. Standarta lielumus, kas ir publicēti Eiropas Komisijas regulas Nr. 601/2012 VI pielikumā;
 2. Standarta lielumus, ko dalībvalsts izmanto valsts emisiju uzskaitē, kuru iesniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam:
 3.  Literatūrā (piem., speciālajā zinātniskajā literatūrā) minētās vērtības, kas saskaņotas ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;
 4.  Vērtības, ko garantē materiāla piegādātājs;
 5.  Vērtības, kas balstītas uz iepriekš veiktām analīzēm.

VARAM š.g. 25.septembrī rīkoja semināru par sagatavošanos emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas periodam 2013.-2020.gads:

 1. Semināra dienas kārtība;
 2. Prezentācija „Sagatavošanās Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas trešajam periodam 2013.-2020.gads” (dienas kārtības 1.-4. punkti);

Prezentācija „Emisijas kvotu izsoles” (dienas kārtības 5.punkts).


Ikgadējā emisiju ziņošana

Eiropas Komisijas Regulā Nr.601/2012 ir noteikti operatora iekārtās veikto emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību radīto emisiju ikgadējās ziņošanas nosacījumi.

Procedūra ikgadējo emisiju ziņojumu iesniegšanai:

 1.  Operators sagatavo ikgadējo emisiju ziņojumu (latviešu val. un angļu val.) un iesniedz to emisiju ziņojuma verificēšanai akreditētam verificētājam emisiju ziņojuma verificēšanai un verifikācijas ziņojuma sagatavošanai;
 2. Akreditēts verificētājs veic visas Eiropas Komisijas Regulā Nr. 600/2012 noteiktās verificēšanas procedūras un sagatavo verifikācijas ziņojumu (latviešu val. un angļu val.);
 3. Operators iesniedz verificētu emisiju ziņojumu un verifikācijas ziņojumu attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē līdz katra gada 15.martam.

Operatoram ir jāņem vērā, ka, ja emisiju ziņojums netiek iesniegts likumdošanā noteiktajos termiņos, tad Pārvaldei ir tiesības operatoram noteikt administratīvo sodu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 84.pantu.

Emisiju ziņojuma verificēšana

Eiropas Komisijas Regulā Nr. 600/2012 ir noteikti ikgadējo emisiju ziņojumu verificēšanas nosacījumi un nosacījumi ikgadējo emisiju ziņojumu verificētāju akreditācijai.

Eiropas Komisijas regulas Nr. 600/2012 ietvaros izstrādātās vadlīnijas (palīgdokumenti) akreditācijas un verifikācijas nosacījumu izpildei:

Vadlīniju dokuments Nr.1 „Vispārējās izskaidrojošās vadlīnijas” (latviešu val. un angļu val.);

 1. metodiskā norāde II.1 par verifikācijas kompetenci (angļu val.);
 2. metodiskā norāde II.2 par riska analīzi (angļu val.);
 3. metodiskā norāde II.3 par procesa analīzi (angļu val.);
 4. metodiskā norāde II.4 par paraugošanu (angļu val.);
 5. metodiskā norāde II.5 par iekārtu apmeklējumu (angļu val.);
 6. metodiskā norāde II.6 par verifikācijas ziņojumu (angļu val.);
 7. metodiskā norāde II.7 par verificētāja kompetenci (angļu val.);
 8. metodiskā norāde II.8 par Eiropas Komisijas regulas Nr.600/2012 saistību ar EN ISO/IEC 14065 (angļu val.);
 9. metodiskā norāde II.9 par Eiropas Komisijas regulas Nr.600/2012 saistību ar EN ISO/IEC 17011 (angļu val.);
 10. metodiskā norāde II.10 par informācijas apmaiņu (angļu val.);
  • informācijas apmaiņas veidlapa Nr.1 – paziņojuma veidlapa (76.pants) no verificētāja nacionālajai akreditācijas organizācijai vai nacionālajam sertifikācijas iestādei (līdz katra gada 15.novembrim) (latviešu val. un angļu val.);
  • informācijas apmaiņas veidlapa Nr.2 – Akreditācijas darba programma (70.panta 1.punkts) no nacionālās akreditācijas organizācijas vai nacionālās sertifikācijas iestādes kompetentajai iestādei (līdz katra gada 31.decembrim) (latviešu val. un angļu val.);
  • informācijas apmaiņas veidlapa Nr.3 – vadības ziņojums (70.panta 3.punkts) no nacionālās akreditācijas organizācijas vai nacionālās sertifikācijas iestādes kompetentajai iestādei (līdz katra gada 1.jūnijam) (latviešu val. un angļu val.);
  • informācijas apmaiņas veidlapa Nr.4 – paziņojuma veidlapa (72.pants) no kompetentās iestādes nacionālajai akreditācijas organizācijai vai nacionālajam sertifikācijas iestādei (ieteicams līdz katra gada 30.septembrim) (latviešu val. un angļu val.);
 11. metodiskā norāde II.11 par sertifikāciju (angļu val.).