ETS Reporting sistēmas lietošana

Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ES ETS) atbilstības cikla ietvaros operatori, verificētāji un kompetentās iestādes izmanto informācijas sistēmu datu iesniegšanai un pārbaudei. Šī jaunā kārtība atbilst 2012.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”.

Ar ES ETS 4. periodu, informācijas apmaiņas sistēma “DECLARE” tiek aizvietota ar jaunu sistēmu (ETS Reporting), kura turpmāk būs jāizmanto šo dokumentu iesniegšanai:

 • Monitoringa plāni;
 • Ikgadējie emisiju ziņojumi;
 • Ikgadējie darbības līmeņa izmaiņu ziņojumi;
 • Finanšu līdzekļu izlietojuma ziņojumi;
 • Verifikācijas ziņojumi.

Attiecīgi, visi šie dokumenti ir jāiesniedz elektroniski ETS Reporting informācijas sistēmā, kas operatoriem, verificētājiem un kompetentajām iestādēm ir nepārtraukti pieejama tiešsaistes režīmā.

Ikgadējā emisiju ziņojuma iesniegšana

 1. Operators tiešsaistē sagatavo ikgadējo emisiju ziņojumu un iesniedz to ikgadējo emisiju ziņojuma verificēšanai akreditētam verificētājam emisiju ziņojuma verificēšanai un verifikācijas ziņojuma sagatavošanai;
 2. Akreditēts verificētājs veic visas Eiropas Komisijas Regulā Nr. 2018/2067 noteiktās verificēšanas procedūras un sagatavo verifikācijas ziņojumu informācijas sistēmā un to iesniedz tajā;
 3. Operators iesniedz verificētu emisiju ziņojumu un verifikācijas ziņojumu ETS Reporting informācijas sistēmā līdz katra gada 15.martam.

Operatoram ir jāņem vērā, ka, ja ikgadējais emisiju ziņojums netiek iesniegts, informācija tiek sniegta nepilnīgi vai tā ir nepatiesa, Valsts vides dienestam ir tiesības operatoram noteikt administratīvo sodu saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4.pantu.

ETS Reporting sistēmas lietošanas informācija:

 • Sistēma pieejama: ets-reporting.ec.europa.eu;
 • Visiem lietotājiem ir nepieciešams “EU Login” konts un divfaktoru autentifikācija (to var iestatīt pie konta iestatījumiem šeit);
 • Eiropas Komisijas Regulā Nr. 2018/2066 ir noteikti operatora iekārtās veikto emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību radīto emisiju ikgadējās ziņošanas nosacījumi;
 • Pamācība informācijas sistēmas ETS Reporting sistēmas lietošanai ir pieejama šeit (29.04.2022);
 • Informācijas sistēmu ir iespējams iestatīt latviešu valodā, arī veidlapas tad parādīsies latviski.

Saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem operatora esošajam kontam, kas izveidots, balstoties uz 2019. gadā iesniegto bāzlīniju datu ziņojumu, jāpievieno autorizētās personas. Gaisa kuģa operatoram un verificētājam ir jāizveido konts minētajā sistēmā un šiem kontiem jāpievieno autorizētās personas:

 • Iesniegums operatora konta autorizēto personu pievienošanai (jāiesniedz Valsts vides dienestā);
 • Iesniegums gaisa kuģa operatora konta atvēršanai (pieejams no 2022. gada janvāra);
 • Iesniegums gaisa kuģa operatora konta autorizēto personu pievienošanai, ja konts sistēmā ir jau atvērts (pieejams 2022. gadā);
 • Iesniegums verificētāja konta atvēršanai (pieejams no 2022. gada janvāra);
 • Iesniegums verificētāja konta autorizēto personu pievienošanai, ja konts sistēmā ir jau atvērts (pieejams 2022. gadā).