1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta 4.1 daļas trešo punktu pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģa operatoriem: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 23.02.2012. Lēmums Nr.1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2012.-2020.gadam”.

2. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa regulu Nr. 421/2014, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienota un globāla tirgus mehānisma piemērošanu starptautiskās aviācijas emisijām iekļauto nosacījumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārrēķināja ES ETS Latvijas gaisa kuģu operatoriem piešķiramo emisijas kvotu apjomu un 2014. gada 28. augustā pieņēma Lēmumu Nr. 2 „Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2013.-2016.gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 23.februāra lēmuma Nr.1 grozījumiem”.

3. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra regulu Nr. 2017/2392, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai saglabātu pašreizējos darbības jomas ierobežojumus attiecībā uz aviācijas darbībām un sagatavotos globāla tirgus pasākuma īstenošanai no 2021. gada, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārrēķināja ES ETS Latvijas gaisa kuģu operatoriem piešķiramo emisijas kvotu apjomu un 2018. gada 31. oktobrī pieņēma Lēmumu Nr. 3 „Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2017.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 23.februāra lēmuma Nr.1 grozījumiem”.

4. Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020. gada 18. maija deleģēto lēmumu Nr. 2020/1071, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK groza attiecībā uz no Šveices ienākošo lidojumu izslēgšanu no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārrēķināja ES ETS Latvijas gaisa kuģu operatoriem piešķiramo emisijas kvotu apjomu un 2020. gada 9. septembrī pieņēma Lēmumu Nr. 4 “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2020. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem”.

5. Ņemot vērā likumu “Par piesārņojumu”, Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra regulu Nr. 2017/2392, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai saglabātu pašreizējos darbības jomas ierobežojumus attiecībā uz aviācijas darbībām un sagatavotos globāla tirgus pasākuma īstenošanai no 2021. gada, Eiropas Komisijas 2020. gada 18. maija deleģēto lēmumu Nr. 2020/1071, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK groza attiecībā uz no Šveices ienākošo lidojumu izslēgšanu no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas un saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas pārejas perioda beigām, 2021. gada 22. aprīlī pieņēma Lēmumu Nr. 5 “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2020.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem”.

6. Pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 1. panta 32. daļā lietoto gaisa kuģa operatora definīciju, kā arī Ministrijas 2021. gada 22. aprīļa lēmumu Nr.5 “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2020. - 2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem”, VARAM 2021. gada 21. jūlijā pieņēma Lēmumu Nr.6 “Par SIA “Smartlynx Airlines” 2020. gadā virsiedalīto emisijas kvotu atgriešanu”.

05.04.2022. Ņemot vērā VARAM noslēgto administratīvo līgumu ar SIA “Smartlynx Airlines”, VARAM publicē lēmuma 2021. gada 21. jūlijā pieņēma Lēmumu Nr.6 “Par SIA “Smartlynx Airlines” 2020. gadā virsiedalīto emisijas kvotu atgriešanu” konsolidēto versiju.

7. Ņemot vērā likumu “Par piesārņojumu”, Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra regulas Nr. 2017/2392, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai saglabātu pašreizējos darbības jomas ierobežojumus attiecībā uz aviācijas darbībām un sagatavotos globāla tirgus pasākuma īstenošanai no 2021.gada, 1. panta 6. punkta “c” apakšpunktu un saskaņā ar tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārrēķināja ES ETS Latvijas gaisa kuģu operatoriem piešķiramo emisijas kvotu apjomu un 2022. gada 21. februārī pieņēma Lēmumu Nr. 7 “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoram 2021.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem”.

8. Pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 1. panta 32. daļā lietoto gaisa kuģa operatora definīciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārrēķināja ES ETS Latvijas gaisa kuģu operatoram piešķiramo emisijas kvotu apjomu un 2022.gada 16.jūnijā pieņēma Lēmumu Nr. 8 “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoram 2021.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem”.