Emisijas vienību tirdzniecība

VARAM pieņemtie lēmumi par emisijas kvotām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 3.punktu, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju un kurš ir iekļauts Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 „Par iekārtus sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam” (turpmāk – iekārtu saraksts).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.10.2013. lēmums Nr.ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem”.

2023. gada 5. jūnijā pieņemts lēmums, kas ietver bezmaksas piešķiramo kvotu daudzumu izmaiņas 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, atbilstoši iekārtu darbības līmeņu izmaiņām 2021. un 2022. gadā: 


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem lēmumus par emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai vai lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem:

 • 2013.gada 11.decembra lēmumu Nr.ETS3-2 „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatoru iekārtu darbības līmeņa izmaiņām, kas notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra;
 • 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-4 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” – SIA „KRONOSPAN Riga”, sakarā ar operatora nosaukuma maiņu;
 • 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-5 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Ligija Teks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora darbības daļēju pārtraukšanu, kura notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra;
 • 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-6 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora darbības daļēju pārtraukšanu, kura notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra;
 • 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-7 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Liepājas enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu;
 • 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-8 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Rīgas kuģu būvētava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu;
 • 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-9 „Par esošās iekārtas operatoram – pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu;
 • 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-10 „Par esošās iekārtas operatoram - SIA „Salaspils siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu;
 • 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-13 „Par esošās iekārtas operatoram - SIA „Juglas jauda”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
 • 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-14 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Latvijas Gāze”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
 • 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-15 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Liepājas metalurgs”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
 • 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-16 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Valmieras stikla šķiedra”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
 • 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-17 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „B.L.B. Baltijas Termināls”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
 • 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-18 „Par esošās iekārtas operatoram - SIA „Rigens”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu.

Lēmums ETS4-16 pieejams šeit.

Lēmums Nr. ETS4-15 pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumcentrālei Nr. 3 un SIA “Rīgas Siltums” iekārtas “Imanta” iecirknim SC “Zasulauks” 2021. gadā virsiedalīto emisijas kvotu atgriešanu”.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2023. gada 9. februārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2023. gada 23. janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajam operatoram Ceļu būves firmai SIA „BINDERS” pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā”.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494 , e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 29. decembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), 2022. gada 25. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. ETS3-81 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 3.oktobra lēmuma Nr. ETS3-80 “Par esošās iekārtas operatora – SIA „KRONOSPAN Riga” piešķirtā emisijas kvotu apjoma 2020. gadā grozījumiem” grozījumu. 

Lēmums Nr. ETS3-81 

Vides un reģionālās attīstības ministrija informē, ka sākot ar 2023. gada 1. janvāri emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) iekļautajiem komersantiem (t.i. elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtu vai degvielu ražošanas iekārtu operatoriem), jāpamato to izmantotā biomasas kurināmā, bioloģiskā šķidrā kurināmā un  biogāzes atbilstība ilgtspējas kritērijiem, kas noteikti direktīvas Nr. 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (AER direktīva)  29.panta 2.-7. un 10.punktā.

Ministru kabineta sēdē š.g. 2. novembrī apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 686 “Ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritēriji, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritēriji un atbilstības minētajiem kritērijiem pamatošanas, apliecināšanas un uzraudzības kārtība”, kas nosaka ilgtspējas kritērijus biodegvielām un biomasas kurināmajam, tostarp nosaka procedūru, kā tiek pamatota atbilstība minētajiem kritērijiem.

Ja ETS iekļautais komersants nevar pierādīt izmantotā kurināmā atbilstību ilgtspējas kritērijiem, tās oglekļa saturu uzskata par fosilo oglekli (t.i., kurināmo uzskata par fosilo kurināmo).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu, 2022. gada 7. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. ETS3-79  “Par iekārtas operatora – SIA “Solum Estate” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”.  


Lēmums Nr. ETS3-79  pieejams šeit.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu, 2022. gada 3. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. ETS3-80  par esošās iekārtas operatoram - SIA „KRONOSPAN Riga”, reģistrācijas Nr. 40003774690,   2020. gadā piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.  Ar šo vēstuli ministrija nosūta Jums 2022. gada 3. oktobrī pieņemto lēmumu


Lēmums Nr. ETS3-80  pieejams šeit.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņēmusi  lēmumu par sākotnēji piešķirtā bezmaksas emisijas kvotu daudzuma grozījumiem 2022. gadā operatoriem, kuriem notikušas iekārtas darbības parametru izmaiņas 2021. gadā, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam:

Lēmumu Nr. ETS4-8 “Par bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā”

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par esošās iekārtas operatora – SIA „KRONOSPAN Riga” piešķirtā emisijas kvotu apjoma 2020. gadā grozījumiem”, kas ietver bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu operatoram SIA „KRONOSPAN Riga”.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 23. septembrim. 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par iekārtas operatora – SIA “Solum Estate”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” kas ietver bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu operatoram SIA “Solum Estate”.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 18. septembrim. 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā” kas ietver vairāku esošu iekārtu bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 28. augustam. 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

2022. gada 2. maijā pieņemts lēmums par  “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā”, kas ietver bezmaksas piešķiramo kvotu daudzumu izmaiņas 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, atbilstoši iekārtu darbības līmeņu izmaiņām 2021. gadā ETS operatoriem.

2022. gada 25. aprīlī pieņemts lēmums par  “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2021. gadā”, kas ietver bezmaksas piešķiramo kvotu daudzumu izmaiņas 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, atbilstoši iekārtu darbības līmeņu izmaiņām 2019. un 2020. gadā ETS operatoram AS Preiļu siers.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā”, kas ietver bezmaksas piešķiramo kvotu daudzumu izmaiņas 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, atbilstoši iekārtu darbības līmeņu izmaiņām 2021. gadā.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 29.aprīlim.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņem lēmumu par esošo iekārtu operatoru SIA “Cēsu siltumtīkli” un SIA “Wesemann-Sigulda” nosaukumu maiņu:

 • Lēmums Nr. ET34-5 “Par operatoru SIA “Cēsu siltumtīkli” un SIA “Wesemann-Sigulda” nosaukumu maiņu”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņēmusi  lēmumu par sākotnēji piešķirtā bezmaksas emisijas kvotu daudzuma grozījumiem 2021. gadā operatoriem, kuriem notikušas iekārtas darbības parametru izmaiņas 2019. un 2020. gadā, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam:

Lēmumu Nr. ETS4-3 “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2021. gadā”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS4-2 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmuma Nr. ETS4-1 grozījumiem”

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par operatoru SIA “Cēsu siltumtīkli” un SIA “Wesemann-Sigulda” nosaukumu maiņu” kas ietver esošu iekārtu operatoru nosaukuma maiņu Ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 24. februārim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2021. gadā”, kas ietver operatoram AS “Preiļu siers” piešķiramo bezmaksas emisijas kvotu skaita labojumus 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, pielāgojot tos atbilstoši 2021. gada darbības līmeņa ziņojumiem.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (e-pasts: ilze.kamarute@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 23. februārim.

Lēmuma projekts pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoram 2021.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem” sakarā ar lidojumu uz Apvienoto Karalisti iekļaušanu ES ETS un nepieciešamību grozīt gaisa kuģu operatoru emisiju kvotu apjomu.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 17. februārim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2021. gadā”, kas ietver operatoriem piešķiramo bezmaksas emisijas kvotu skaita labojumus 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, pielāgojot tos atbilstoši 2021. gada darbības līmeņa ziņojumiem.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (e-pasts: ilze.kamarute@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 28. janvārim.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmuma Nr. ETS4-1 grozījumiem”, kas ietver esošu iekārtu operatoru nosaukuma maiņu un iekārtu identifikācijas numuru labojumus 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1.

Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 24. janvārim.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem" 3.punktu, 2021. gada 24. augustā ir pieņēmusi ETS4-1 lēmumu Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem”.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadale 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem”.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2021. gada 6. augustam.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par esošās iekārtas operatora – AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Imanta” iecirkņa SC „Zasulauks” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtas būtiskām jaudas izmaiņām.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2021. gada 9. jūlijam.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS3-77 “Par esošās iekārtas operatora – SIA “GAMMA-A”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”

Lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu saskanību ar Eiropas Komisijas īstenošanas regulām, kas attiecas uz  Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ceturto periodu (2021. – 2030. gads), Ministru kabinets 2021. gada 1. aprīlī pieņēma Grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā".

Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumi Nr. 769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” nosaka vairākas ES ETS procedūras:

 • Kā operatori iesniedz izstrādātos priekšlikumus emisiju monitoringam;
 • Kā operatori iesniedz iesniegumu siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai;
 • Kā operatoriem tiek izsniegtas siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas;
 • Kā tiek veikta ikgadējā emisiju ziņojuma sagatavošana, verificēšana, iesniegšana un pārbaude.

Ar pieņemtajiem grozījumiem tiek noteikta kārtība kādā iesniedz, pārbauda un apstiprina ikgadējo darbības līmeņa izmaiņu ziņojumu balstoties uz regulā Nr. 2019/1842 noteikto, tiek veikti pilnveidojumi, ņemot vērā jaunās monitoringa un ziņošanas un datu verifikācijas regulas prasības, kā arī tiek precizēti nosacījumi par biomasas pakāpēm, ņemot vērā regulas Nr. 2018/2066 jaunos nosacījumus attiecībā uz biomasu.

Papildus informācija par ES ETS ceturto periodu

ES ETS darbība noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (turpmāk – Direktīva 2003/87/EK).

2018. gada 14. martā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814 (turpmāk – Direktīva 2018/410). Direktīvā 2018/410 Eiropas Komisijai tika piešķirtas tiesības pieņemt vairākus deleģētos aktus, lai nodrošinātu ES ETS funkcionalitāti ceturtajā periodā (2021. – 2030. gads), kas ietekmētu ES ETS ikgadējo atbilstības ciklu. Šie deleģētie akti iekļauj:

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par esošās iekārtas operatora – SIA “GAMMA-A”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtas darbības līmeņa izmaiņām.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2021. gada 15. aprīlim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par esošās iekārtas operatora – SIA “GAMMA-A”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtas darbības līmeņa izmaiņām.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2021. gada 15. aprīlim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2021.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem” sakarā ar ES ETS sistēmas sasaisti ar Šveices ETS, Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un nepieciešamību grozīt gaisa kuģu operatoru emisiju kvotu apjomu.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2021. gada 12. martam.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS3-75 Par esošās iekārtas operatora – AS “Cesvaines Piens” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts "Par esošās iekārtas operatora – SIA “Jūrmalas Siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" sakarā ar iekārtas jaudas būtisku samazinājumu.

Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2020. gada 27. novembris.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS3-73 “Par esošās iekārtas operatora – SIA “Liepājas Enerģija” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2020. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem” sakarā ar ES ETS sistēmas sasaisti ar Šveices ETS un nepieciešamību grozīt gaisa kuģu operatoru emisiju kvotu apjomu.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2020. gada 3. septembrim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par esošās iekārtas operatora – AS „Cesvaines Piens” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”  sakarā ar operatora AS „Cesvaines Piens” iekārtai izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas atcelšanu..
 
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2020. gada 3. septembrim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.

06.05.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS3-72 “Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – uzņēmumam SIA “Energia verde”

27.04.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS3-68 “Par esošās iekārtas operatora – SIA "Aizkraukles Siltums", piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA "Aizkraukles Siltums" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-69 "Par esošās iekārtas operatora – SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" attiecībā uz SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-70 "Par esošās iekārtas operatora – AS “Latvenergo”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" attiecībā uz AS "Latvenergo" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-71 "Par esošās iekārtas operatora – PAS “Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" attiecībā uz PAS "Daugavpils siltumtīkli" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā SC-2 iekārtā.