Emisijas vienību tirdzniecība

Klimata un enerģētikas ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 24. punktu,  2024. gada 3. jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. ETS4-18 “Par bezmaksas emisijas kvotu atcelšanu iekārtu sarakstā 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc to siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas atcelšanas 2023. gadā.”

 

Klimata un enerģētikas ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu,  2024. gada 27. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.ETS4-17 “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu 2024. gadā iekārtu sarakstā 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām.”

 

Lēmums ETS4-16 pieejams šeit.

Lēmums Nr. ETS4-15 pieejams šeit.

Vides un reģionālās attīstības ministrija informē, ka sākot ar 2023. gada 1. janvāri emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) iekļautajiem komersantiem (t.i. elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtu vai degvielu ražošanas iekārtu operatoriem), jāpamato to izmantotā biomasas kurināmā, bioloģiskā šķidrā kurināmā un  biogāzes atbilstība ilgtspējas kritērijiem, kas noteikti direktīvas Nr. 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (AER direktīva)  29.panta 2.-7. un 10.punktā.

Ministru kabineta sēdē š.g. 2. novembrī apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 686 “Ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritēriji, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritēriji un atbilstības minētajiem kritērijiem pamatošanas, apliecināšanas un uzraudzības kārtība”, kas nosaka ilgtspējas kritērijus biodegvielām un biomasas kurināmajam, tostarp nosaka procedūru, kā tiek pamatota atbilstība minētajiem kritērijiem.

Ja ETS iekļautais komersants nevar pierādīt izmantotā kurināmā atbilstību ilgtspējas kritērijiem, tās oglekļa saturu uzskata par fosilo oglekli (t.i., kurināmo uzskata par fosilo kurināmo).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņēmusi  lēmumu par sākotnēji piešķirtā bezmaksas emisijas kvotu daudzuma grozījumiem 2022. gadā operatoriem, kuriem notikušas iekārtas darbības parametru izmaiņas 2021. gadā, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam:

Lēmumu Nr. ETS4-8 “Par bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā”

2022. gada 2. maijā pieņemts lēmums par  “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā”, kas ietver bezmaksas piešķiramo kvotu daudzumu izmaiņas 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, atbilstoši iekārtu darbības līmeņu izmaiņām 2021. gadā ETS operatoriem.

2022. gada 25. aprīlī pieņemts lēmums par  “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2021. gadā”, kas ietver bezmaksas piešķiramo kvotu daudzumu izmaiņas 2021. gada 24. augusta lēmumā Nr. ETS4-1, atbilstoši iekārtu darbības līmeņu izmaiņām 2019. un 2020. gadā ETS operatoram AS Preiļu siers.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņem lēmumu par esošo iekārtu operatoru SIA “Cēsu siltumtīkli” un SIA “Wesemann-Sigulda” nosaukumu maiņu:

  • Lēmums Nr. ET34-5 “Par operatoru SIA “Cēsu siltumtīkli” un SIA “Wesemann-Sigulda” nosaukumu maiņu”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņēmusi  lēmumu par sākotnēji piešķirtā bezmaksas emisijas kvotu daudzuma grozījumiem 2021. gadā operatoriem, kuriem notikušas iekārtas darbības parametru izmaiņas 2019. un 2020. gadā, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam:

Lēmumu Nr. ETS4-3 “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2021. gadā”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņem šādu lēmumu:

  • Lēmumu Nr.ETS4-2 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmuma Nr. ETS4-1 grozījumiem”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem" 3.punktu, 2021. gada 24. augustā ir pieņēmusi ETS4-1 lēmumu Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem”.

Lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu saskanību ar Eiropas Komisijas īstenošanas regulām, kas attiecas uz  Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ceturto periodu (2021. – 2030. gads), Ministru kabinets 2021. gada 1. aprīlī pieņēma Grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā".

Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumi Nr. 769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” nosaka vairākas ES ETS procedūras:

  • Kā operatori iesniedz izstrādātos priekšlikumus emisiju monitoringam;
  • Kā operatori iesniedz iesniegumu siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai;
  • Kā operatoriem tiek izsniegtas siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas;
  • Kā tiek veikta ikgadējā emisiju ziņojuma sagatavošana, verificēšana, iesniegšana un pārbaude.

Ar pieņemtajiem grozījumiem tiek noteikta kārtība kādā iesniedz, pārbauda un apstiprina ikgadējo darbības līmeņa izmaiņu ziņojumu balstoties uz regulā Nr. 2019/1842 noteikto, tiek veikti pilnveidojumi, ņemot vērā jaunās monitoringa un ziņošanas un datu verifikācijas regulas prasības, kā arī tiek precizēti nosacījumi par biomasas pakāpēm, ņemot vērā regulas Nr. 2018/2066 jaunos nosacījumus attiecībā uz biomasu.

Papildus informācija par ES ETS ceturto periodu

ES ETS darbība noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (turpmāk – Direktīva 2003/87/EK).

2018. gada 14. martā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814 (turpmāk – Direktīva 2018/410). Direktīvā 2018/410 Eiropas Komisijai tika piešķirtas tiesības pieņemt vairākus deleģētos aktus, lai nodrošinātu ES ETS funkcionalitāti ceturtajā periodā (2021. – 2030. gads), kas ietekmētu ES ETS ikgadējo atbilstības ciklu. Šie deleģētie akti iekļauj: