Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.marta direktīvā Nr. 2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814 ir noteikti nosacījumi oglekļa pārvirzes riskam (risks, ka ražošanu varētu pārcelt ārpus ES) pakļauto nozaru saraksta (turpmāk – saraksts) pēc 2021.gada sagatavošanai. Minēto sarakstu sagatavo Eiropas Komisija, ņemot vērā dalībvalstu un nozaru sniegto informāciju un pieteikumus.

1. Nozares un apakšnozares uzskata par tādām, ko apdraud oglekļa emisiju pārvirzes risks, ja, to tirdzniecības ar trešām valstīm intensitātes reizinājums ar to emisiju ir lielāks par 0,2.

Kopējā nozares vai apakšnozares tirdzniecības ar trešām valstīm intensitāte tiek definēta kā attiecība starp šādām vērtībām:

  • kopējā eksporta uz trešām valstīm vērtība plus importa no trešām valstīm vērtība,
  • Eiropas Ekonomikas zonas kopējo tirgus vērtība (gada apgrozījums plus kopējais imports no trešām valstīm).

Kopējā nozares vai apakšnozares emisiju intensitāte tiek noteikta kā CO2 emisiju apjoma (kg) attiecība pret to bruto pievienoto vērtību euro.

2018. gada 8. maijā Eiropas Komisija publicēja provizorisko oglekļa emisiju pārvirzes sarakstu 2021.–2030. gadam (Eiropas Komisijas paziņojums Nr. 2018/C 162/01), kurā iekļautas nozares un apakšnozares, kas novērtētas, izmantojot šajā punktā minēto novērtējumu.

2. Eiropas Komisija oglekļa pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā var iekļaut arī nozares vai apakšnozares, attiecībā uz kurām iepriekšminētais tirdzniecības intensitātes ar trešām valstīm reizinājums ar to emisiju intensitāti ir lielāks par 0,15, izmantojot datus par 2014.-2016. gadu un pamatojoties uz kvalitatīvu novērtējumu un šādiem kritērijiem:

  • apmērs, kādā atsevišķām iekārtām šajā nozarē vai apakšnozarē ir iespējams samazināt emisiju līmeni vai elektroenerģijas patēriņu;
  • pašreizējās un prognozētās tirgus iezīmes, tostarp attiecīgā gadījumā jebkāda vispārējā atsauces cena;
  • peļņas daļu kā iespējamo indikatoru, ko izmanto, pieņemot lēmumus par ilgtermiņa investīcijām vai ražotņu pārvietošanu, ņemot vērā izmaiņas ražošanas izmaksās saistībā ar emisiju samazināšanu.

3. Tāpat oglekļa pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā var iekļaut arī nozares vai apakšnozares, attiecībā uz kurām iepriekšminētā emisiju intensitāte pārsniedz 1,5, arī, ja šīs nozares vai apakšnozares tirdzniecības ar trešām valstīm intensitāte nepārsniedz 0,2. Šīs nozares vai apakšnozares tiek vērtētas NACE2 (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā NACE 2. red.) 4-ciparu nozaru (piemēram,  1011, 1610) līmenī.

Nozares un apakšnozares, kurām piešķiramās bezmaksas kvotas aprēķina, balstoties uz produktu apakšiekārtu līmeņatzīmēm, arī var tikt iekļautas oglekļa pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā.

Nozares un apakšnozares trīs mēnešu laikā 1.punktā minētā saraksta publicēšanas, t.i. līdz augusta beigām var lūgt Eiropas Komisiju attiecībā uz tām veikt vienā no šādiem novērtējumiem:

  • kvalitatīvu novērtējumu par to oglekļa pārvirzes risku 4-ciparu līmenī (NACE-4 kods). Šādā gadījumā šo nozari vai apakšnozari var iekļaut 1. punktā minētajā grupā, balstoties uz 2. punkta kritērijiem.
  • novērtējumu, balstoties uz preču klasifikāciju, ko izmanto, lai apkopotu statistiku par rūpniecisko ražošanu Savienībā, 8-ciparu līmenī (Prodcom). Šādā gadījumā šādu nozari vai apakšnozari iekļauj 1. punktā minētajā grupā ar nosacījumu, ka tiek pārsniegts 1.punktā minētais tirdzniecības ar trešām valstīm intensitātes slieksnis – 0,2.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 2018. gada 30. jūnijam Eiropas Komisijai var pieprasīt, lai Eiropas Komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmuma Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks pielikumā uzskaitītu nozari vai apakšnozari iekļauj 1.punktā minētajā grupā attiecībā uz klasifikācijām 6-ciparu vai 8-ciparu līmenī (Prodcom).

Šādā gadījumā nozares un apakšnozares ne vēlāk kā līdz 8.jūnijam iesniedz pienācīgi pamatotus, pilnīgus, verificētus un revidētus datus attiecībā uz pēdējiem pieciem gadiem, un pievieno visu atbilstīgo informāciju.

Pamatojoties uz šiem datiem, attiecīgā nozare vai apakšnozare tiek iekļauta attiecībā uz minētajām klasifikācijām, ja, vērtējot pēc neviendabīga 4-ciparu līmeņa (NACE-4 kods), atklājas, ka tai ir ievērojami augstāka tirdzniecības un emisiju intensitāte – 6-ciparu vai 8-ciparu līmenī (Prodcom), kas pārsniedz 1. punktā noteikto slieksni.

Eiropas Komisija šobrīd izstrādā vienotas vadlīnijas pieteikumu sagatavošanai oglekļa pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā iekļaušanai.