Bilde

Vakar, 8.novembrī, noslēdzās viedokļu sniegšanas termiņš Nacionālā klimata un enerģētikas plāna (NEKP) sākotnējam projektam, kas būs pamats nākamajam NEKP sagatavošanas posmam – diskusijām ar nozari, NVO un sociāliem partneriem. Līdz novembra beigām KEM virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā NEKP sākotnējo projektu, lai uzsāktu visaptverošas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm.

Klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana prasīs kopīgas pūles un iesaisti. Nav iespējams pārveidot visu tautsaimniecību, pārmainot tikai vienu vai divus sektorus. Jāpiedalās ir visiem. Tieši tāpēc KEM paredzējusi dialogu sešu mēnešu garumā ar sociāliem partneriem, nozaru pārstāvjiem un nozaru politikas veidotājiem par NEKP projektā ietveramajiem pasākumiem emisiju samazināšanā. Laba sadarbība starp valsts pārvaldi, nozarēm un sabiedrību ir stūrakmens, mūsu kopīgajam ceļam pretī klimata mērķu sasniegšanai un tautsaimniecības ilgtspējai.

NEKP sākotnējā projekta izstrāde norit vairākos posmos. Pirmajā posmā, kas ilga no š.g. marta līdz novembrim – KEM aktīvi koordinēja NEKP projekta sagatavošanu ar atbildīgajām nozaru ministrijām, un tā mērķis bija izveidot pamatu plāna struktūrai un pasākumu bāzei. Otrajā posmā paredzēts, kopīgi strādājot ar sadarbības partneriem, pasākumu plānu pilnveidot ar papildu aktivitātēm, lai plāna gala versija ietvertu pasākumus, kas ļauj mērķus sasniegt izmaksās un rezultātā efektīvi.

NEKP sākotnējo projektu plānots virzīt uz Ministru kabinetu līdz š.g. 30. novembrim, lai nodrošinātu NEKP projekta tālāko virzību gan diskusijām ar partneriem, gan arī sākotnējā dokumenta iesniegšanai Eiropas Komisijai rekomendāciju saņemšanai. Svarīgi, ka sākotnējais projekts nerada jaunas saistības.

Pēc NEKP sākotnējā projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā sadarbības partneriem būs iespēja detalizēti iepazīties ar NEKP projektu. Savukārt 2024. gada janvārī un februārī KEM organizēs tikšanās ar partneriem, kurās pārrunāsim konstruktīvus priekšlikumus un viedokli. Pēc tam precizētā gala NEKP redakcija tiks atkārtoti skaņota ar nozaru ministrijām un sadarbības partneriem.

NEKP kalpo kā ceļa karte klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā. Galvenie virzieni kopīgo mērķu sasniegšanā saistāmi ar atjaunīgās enerģijas plašāku ražošanu un izmantošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu, energoapgādes drošumu un SEG emisiju ierobežošanu. NEKP galīgo versiju EK plānots iesniegt vien nākamā gada jūnijā.

Klimata politikas pamatā ir veicināt mūsu tautsaimniecības ilgtspēju, proti pielāgoties apstākļiem, kur investīcijas saņem tās valstis, kas spēj skaidri virzīties uz klimatu saudzējošu sabiedrību un jo īpaši uzņēmējdarbību. Pareizi īstenota šāda ekonomikas pārveidošana papildus radīs jaunas zaļās darba vietas un uzlabos Latvijas konkurētspēju.