Bilde

Š.g. 12.oktobrī plkst. 14.00 Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) aicina sabiedrības pārstāvjus uz klātienes sanāksmi, lai pārrunātu topošo Klimata likumu. Sanāksmē plānots apspriest publiskās apspriešanas laikā saņemtos iebildumus un priekšlikumus, kā arī KEM sniegto skaidrojumu par iebildumu un priekšlikumu izvērtēšanu. Vienlaikus sanāksmes dalībniekiem sanāksmes laikā būs iespēja izteikt papildu priekšlikumus. Sanāksmes norises vieta: KEM telpās, Maskavas ielā 165.

Klimata likums būs juridiskais ietvars Latvijas klimata politikai. Tajā apkopotas visas ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanās saistītās tiesību normas.

Jau šobrīd virkne klimata pārmaiņu normu, kā piemēram, Eiropas Savienības (ES) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) regulēšana un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju monitorings, ir iekļauti likumā “Par piesārņojumu”. Tomēr, ņemot vērā šā likuma plašo tvērumu un klimata pārmaiņu jautājuma aktualitāti, KEM izstrādājusi klimata likumu, lai pārņemtu klimata pārmaiņu normas no likuma “Par piesārņojumu” un būtiski papildinātu un uzlabotu esošo likumdošanu.

Likuma mērķis ir nodrošināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un klimatnoturību, lai ne vēlāk kā līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti, nodrošinot nacionālo klimata mērķu sasniegšanu saskaņā ar Eiropas Savienības un starptautiskajām saistībām, ņemot vērā ekoloģisko, sociālo un ekonomisko ilgtspēju. Likums pamatots ar Parīzes nolīguma saistībām saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

ES klimata politikas ietvaros Latvijai SEG emisiju samazināšanas mērķis 2030. gadam ES ETS neiekļautajiem sektoriem (enerģētika, transports, rūpnieciskie procesi un produktu ražošana, lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana) ir kopumā noteikti 17% salīdzinot ar 2005. gadu. Attiecīgi līdz 2050. gadam Latvijai ir jāsasniedz klimatneitralitāte. Šo saistību izpildei ir nepieciešama efektīva nacionāla klimata politika un stingrs juridisks pamats.

Ar likumprojekta dokumentiem iespējams iepazīties, autorizējoties TAP portālā (skatīt šeit) vai arī bez autorizācijas: skatīt šeit

Plašāku skaidrojumu par likumprojektā plānoto vai sabiedriskās apspriedes sanāksmes norisi var sniegt KEM Klimata pārmaiņu departamenta vecākā eksperte Indra Levite (e-pasts: indra.levite@kem.gov.lv; tālr. 63007339). Aicinām izmantot TAP portālu, lai līdz š.g. 10. oktobrim pieteiktu dalību sabiedriskās apspriedes sanāksmei.

Baiba Jakobsone

Departamenta direktora vietniece
baiba.jakobsone [at] kem.gov.lv