Bilde

Ministru kabinets (MK) š.g. 14.novembrī atbalstīja ieceri no Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) esošā budžeta izmantot finanšu līdzekļus vienreizējas iemaksas veikšanai ANO Centrālās ārkārtējās reaģēšanas fonda (CERF) Klimata kontā. Iemaksas apmērs veido 100 tūkst. EUR.

Klimata pārmaiņu ietekme visā pasaulē pieaug, kam svarīga ir arī atbilstoša starptautiska mēroga reakcija. Lai to nodrošinātu, CERF fonda pārvaldītājs – Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Humāno jautājumu koordinēšanas birojs ir izveidojusi jaunu Klimata kontu. Klimata konta galvenais mērķis ir nodrošināt finansiālu atbalstu pielāgošanās pasākumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, un sniegt humanitāro palīdzību pēc klimata pārmaiņu radītām dabas katastrofām vismazāk attīstītākajās valstīs

Klimata kontā esošās iemaksas tiek izmantotas vienīgi tam, lai rastu risinājumu klimatu saistītu katastrofu ietekmes mazināšanai un sniegt palīdzību ārkārtas humanitārām krīzēm, kuras radušās klimata pārmaiņu rezultātā.

Latvija mērķtiecīgi virzās uz klimata mērķu sasniegšanu līdz 2030.gadam un 2050. gadam. Latvijai, uzņemoties klimata mērķu sasniegšanu, vienlīdz saistošas ir starptautiskās saistības, kuras izriet no ANO Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumā.

Līdz ar iesaistīšanos CERF fonda darbībā tiks risināti vairāki globālo klimata pārmaiņu jautājumi un Latvijas starptautisko saistību izpilde, tostarp klimata pārmaiņu radītas dabas katastrofas, kā plūdi, sausums, vētras u.c., kas visvairāk skar mazāk attīstītās valstis un vismazāk aizsargātākās iedzīvotāju grupas. Arī Eiropā klimata pārmainu radītie zaudējumi ekonomikai pēdējos gados ir ievērojami - tie bija 56 miljardi EUR 2022. gadā, ko izraisīja meža ugunsgrēki, plūdi un karstuma viļņi. (dati no tagad notiekošās klimata direktoru sanāksmes.

CERF fonds ir pasaulē lielākais fonds, kas reaģē uz humānās palīdzības vajadzībām visā pasaulē. CERF fonds, ko ANO Ģenerālā asambleja izveidoja 2005. gadā kā ANO globālo ārkārtas reaģēšanas fondu, ļauj humānās palīdzības sniedzējiem sniegt palīdzību jebkurā laikā un vietā krīzes un ārkārtas situācijās, no konfliktiem līdz zemestrīcēm un plūdiem.

ANO Humāno jautājumu koordinēšanas birojs plāno paziņot par jauno Klimata kontu augsta līmeņa pasākumā ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 28. Klimata konferences (COP28) laikā, kas notiks no š.g. 30. novembra līdz 12. decembrim.