Bilde

Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) sadarbībā ar Valsts zinātnisko institūtu “Fizikālās enerģētikas institūts” š.g. septembrī pabeidza darbu pie matemātiska modeļa izstrādes, kas ļaus identificēt tautsaimniecības nozarēs iecerēto politikas pasākumu ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu un oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti Latvijas reģionos, novados un valstspilsētās.

Modelis izstrādāts, lai izveidotu ērti lietojamu IT sistēmu, kas palīdzētu klimata politikas veidotājiem operatīvi izvērtēt nepieciešamos SEG emisiju samazināšanas pasākumus, to izmaksas un sociāli ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību. Šāds modelis ļaus savlaicīgi uzlabot rīcībpolitikas un plānotos atbalsta instrumentus klimata pārmaiņu pielāgošanai un mazināšanai. Modelis jo īpaši būs noderīgs finanšu instrumentu atbalsta plānošanai. Proti, lai novērtētu SEG emisiju samazinājumu, izmaksu efektivitāti un ieguvumus sabiedrībai no potenciāli atbalstāmajiem pasākumiem.

Modelī ir iekļauti vairāk nekā 40 dažādi pasākumi, kas vērsti uz SEG emisiju samazināšanu un CO2 piesaisti sešos dažādos tautsaimniecības sektoros – enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoros. Modelis ļaus izvērtēt:

  • SEG emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes palielināšanas pasākumu ietekmi uz SEG emisiju apjomu un tā izmaiņām novadā, plānošanas reģionā un valsts līmenī;
  • pasākumu izmaksas;
  • pasākumu ietekmi uz tautsaimniecību kopumā – nodarbinātību, ekonomiskajiem ieguvumiem patērētājiem, nodokļu ieņēmumiem un citiem faktoriem reģionālā līmenī.

Š.g. 30. oktobrī norisinājās ekspertu seminārs, kurā KEM pārstāvji un modeļa izstrādē iesaistītie eksperti iepazīstināja nozaru atbildīgo ministriju ekspertus ar izstrādāto modeli un tā nepieciešamību klimata politikas īstenošanai, kā arī demonstrēja modeļa praktiskās izmantošanas iespējas un iegūstamos rezultātus.

Plašāk ar ekspertu seminārā sniegtajām prezentācijām var iepazīties šeit.

Modelis izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta Nr.LV-CLIMATE-0001 “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ietvaros.

Papildus informācija par projektu pieejama šeit.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

📸 Foto galerija skatīt šeit.

norway g