Emisijas kvotu nodošanai operators vai gaisa kuģu operators var izmantot šādas Kioto protokola vienības:

 • ERU – Emisijas samazināšanas vienības saskaņā ar Kopīgi īstenojamiem projektiem (Joint Implementation), kas noteikti Kioto protokola 6. pantā;
 • CER – Sertificētais emisiju samazinājums saskaņā ar Tīrās attīstības mehānisma (Clean Development Mechanism) projektu aktivitātēm, kas noteiktas Kioto protokola 12. pantā.

Kioto protokola vienību izmantošana saistību izpildei

Kioto protokola vienību izmantošanas apjomu Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoriem un gaisa kuģu operatoriem nosaka Eiropas Komisijas 2013.gada 8.novembra regula Nr.1123/2013  par starptautisku kredītu tiesību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/87/EK.

Saskaņā ar Regulu Nr.1123/2013:

 • Esošās iekārtas operators, kurš sākot ar 2013.gadu ir iekļauts iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam, Kioto protokola vienības var izmantot ne vairāk kā 11% no operatoram 2008.-2012.gadā piešķirtā emisijas kvotu apjoma;
 • Tādas stacionārās iekārtas, kurā pēc 2013.gada ir ievērojami palielināta jauda (saskaņā ar Ministru Kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumiem Nr.112) var izmantot Kioto protokola vienības, izvēloties lielāko, kas noteiktas šādi:
  • ne vairāk kā 11% no operatoram 2008.-2012.gadā piešķirtā emisijas kvotu apjoma;
  • ne vairāk kā 4,5% no šīs iekārtas verificētā emisiju apjoma;
 • Tādas iekārtas, kura ir esošā iekārta un kuras operatoram 2008.-2012.gada periodā bija piešķirtas emisijas kvotas, bet kurā tiek veiktas arī darbības, kuras tika iekļautas Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā tikai sākot ar 2013.gadu var izmantot Kioto protokola vienības, izvēloties lielāko, kas noteiktas šādi:
  • ne vairāk kā 11% no operatoram 2008.-2012.gadā piešķirtā emisijas kvotu apjoma;
  • ne vairāk kā 4,5% no šīs iekārtas verificētā emisiju apjoma;

Stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem ir jāņem vērā, ka 2013.-2020.gada periodā izmantojamais Kioto protokola vienību apjoms (11%) tiek samazināts par apjomu, ko šis operators ir izmantojis 2008.-2012.gada periodā. Piemēram, ja operators 2008.-2012.gada periodā ir izmantojis 5% no tam atļautā Kioto protokola vienību apjoma, tad 2013.-2020.gada periodā šis operators var izmantot tikai 6% no šim operatoram 2008.-2012.gadā piešķirtā emisijas kvotu apjoma.

 • Jaunas iekārtas operators, kurš sākot ar 2013.gadu nebija iekļauts Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam, Kioto protokola vienības var izmantot ne vairāk kā 4,5% no šīs iekārtas verificētā emisiju apjoma;

Iepriekšminētajiem operatoriem ir jāņem vērā, ka operators var pats izvēlēties kādā apjomā ikgadēji izmantot Kioto protokola vienības savu saistību izpildei. Operatoram ir jāievēro, lai netiek pārsniegts kopējais periodā atļautais Kioto protokola vienību apjoms.

 • Gaisa kuģa operators savu saistību izpildei var izmantot Kioto protokola vienības ne vairāk 1,5% no šī gaisa kuģa operatora verificēto emisiju apjomu;

Gaisa kuģa operators 2013.-2020.gada periodā var izmantot arī tās Kioto protokola vienības, kuru izmantojums ir atlicis no 2012.gada perioda.

Kioto protokola vienību izmantojuma apjoma publicēšana

Saskaņā ar Regulas Nr.1123/2013 2.pantu Latvija ir aprēķinājusi un publicē Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvija operatoru un gaisa kuģu operatoru Kioto protokola vienību izmantojuma apjomu:

Pārskatāmības nodrošināšanai un lai operatori un gaisa kuģu operatori varētu sekot līdzi un pārbaudīt aprēķināto Kioto protokola vienību izmantojuma apjomu, Latvija arī publicē aprēķina datnes:
 

Kioto protokola vienību izmantošana ETS periodā pēc 2013.gada 1.janvāra (Kioto protokola vienību apmaiņa)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvas Nr. 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības Kopienā un groza padomes Direktīvu 96/61/EK 11.a pantā ir noteikts, ka emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatori līdz 2015.gada 31.martam pret emisijas kvotām, kuras ir derīgas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas periodā 2013.-2020.gads, var apmainīt:

 • Kioto protokola vienības, kuras ir piešķirtas par emisiju samazinājumiem līdz 2012.gadam, kas panākti, īstenojot tāda veida projektus, kuri atbilda emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas periodā 2008.-2012.gads noteiktajiem izmantošanas kritērijiem;
 • Kioto protokola vienības, kas ir izsniegtas no pirms 2013.gada reģistrētiem projektiem, ja vienības ir izdotas par emisiju samazinājumiem no 2013.gada, attiecībā uz projektiem, kuri atbilda emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas perioda 2008.-2012.g. noteiktajiem kritērijiem;
 • Sertificēto emisiju samazinājumu (SES jeb CER vienības), kas ir piešķirts par emisiju samazinājumiem no 2013.gada no tādiem projektiem, kuri atbilst izmantošanai emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā periodā 2008.-2012.g, par jauniem projektiem, kuri no 2013.gada uzsākti vismazāk attīstītajās valstīs, līdz brīdim, kad šīs valstis ir ratificējušas attiecīgo nolīgumu ar Eiropas Savienību vai līdz 2020.gadam.

Iepriekšminēto Kioto protokola vienības apmainīt pret emisijas kvotām, kuras ir derīgas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas periodā 2013.-2020.gads, varēs tādā apjomā, kas atbilst līdz šim neizmantotajam Kioto protokola vienību izmantojuma atļautajam apjomam.

Emisiju samazināšanas vienību izmantošana un apmaiņa


Noteiktu Kioto protokola vienību izmantošanas saistību izpildei aizliegums

Šobrīd Eiropas Savienības likumdošana izslēdz šādu Kioto protokola vienību izmantošanu Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā:

 • kodolenerģijas projektu vienības;
 • mežsaimniecības pagaidu projektu vienības;
 • vienības no projektiem, kas saistīti ar trifluormetāna (HFC-23) un adipīnskābes ražošanā iegūtā slāpekļa oksīda (N2O) iznīcināšanu (izņemot, lai izmantotu Kioto protokola vienības saistībā ar emisiju samazinājumiem līdz 2013.gadam no šāda veida esošajiem projektiem attiecībā uz emisijām no ES ETS iekārtām, kas tika veikta 2012. gadā, ko atļauj līdz 2013. gada 30. aprīlim ieskaitot).

Tas nozīmē, ka operatori savu saistību izpildei nevar izmantot tās Kioto protokola vienības, kas ir izsniegtas par šāda veida projektiem.
Līdz ar to operatoriem pirms iegādāties Kioto protokola vienības, lai tās izmantotu ikgadējo saistību izpildei, ir jāpārbauda kādiem projektiem šīs Kioto protokola vienības ir izsniegtas.
Kioto protokola vienības (CER un ERU) ir iespējams pārbaudīt ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta tīmekļa vietnes „Kopīgi īstenojamie projekti” sadaļā adresē http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html.