Emisijas kvotu, kas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoriem tiks piešķirtas bez maksas trešajā periodā 2013.-2020.gadā, aprēķinam Eiropas Komisija izstrādāja vienotu metodiku, kas noteikta Eiropas Komisijas 2011.gada 27.aprīļa  lēmumā Nr. 2011/278/ES, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK.

Operatoriem bezmaksas emisijas kvotu apjoma aprēķinam līdz 2011.gada 15.augustam savā reģionālajā vides pārvaldē bija jāiesniedz:

1) Verifikatora pārbaudītu un apstiprinātu  datu ziņošanas veidlapu – informācija par iekārtu un iekārtas vēsturiskajiem darbības datiem visos gados laika posmā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim, kuros iekārta ir reāli darbojusies (arī ja kādā no gadiem šajā laika posmā iekārta nav bijusi Latvijas Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieks un par šiem gadiem nav iesniegti pārbaudīti ikgadējie siltumnīcefekta gāzu emisijas pārskati);

2) Metodoloģijas ziņošanas veidlapu – informācija par datu ziņošanas veidlapā ziņoto datu ievākšanas, aprēķināšanas un ziņošanas metodoloģiju, kā arī detalizētu informāciju par iekārtu, tās tehniskajiem savienojumiem, produkcijas ražošanas īpatnībām.

Emisijas kvotas tika aprēķinātas, ņemot vērā vairākus nosacījumus, piemēram:

  • rūpnieciskās produkcijas ražotājiem emisijas kvotas tika aprēķinātas, ņemot vērā saražoto rūpnieciskās produkcijas veidu, kuram tika piemērota Eiropas Komisijas noteiktā līmeņatzīme, energoražotājiem emisijas kvotu aprēķinā tika izmantots saražotās siltumenerģijas vai ar kurināmo ievadītās enerģijas apjoms (arī biomasas izmantojums);

  • emisijas kvotas netika piešķirtas elektroenerģijas ražošanas apjomiem un emisijas kvotas 2013.gadam tika piešķirtas 80% apjomā no uzņēmumam aprēķinātā emisijas kvotu apjoma, un šis procentuālais apjoms samazinās līdz 30% 2020.gadā tiem uzņēmumiem, kuru darbībai nav piemērojams oglekļa dioksīda pārvirzes riska faktors;

  • saražotās siltumenerģijas apjomam vai ar kurināmo ievadītās enerģijas apjomam piemērojamā līmeņatzīme ir attiecināta uz dabasgāzes oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktoru, līdz ar to, ja iekārtā sadedzināšanai tiek izmantots cits kurināmais nekā dabasgāze.

2011.gada 30.augustā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums par pagaidu bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai 2013.-2020.gada emisijas kvotu tirdzniecības periodā. Tas ir saistīts ar Direktīvā 2003/87/EK paredzēto iespēju dalībvalstīm izvēlēties pagaidu izņēmumu – piešķirt elektroenerģijas ražotājiem bezmaksas emisijas kvotas elektroenerģijas ražošanai. Valdība pieņēma lēmumu neatbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai no 2013.-2020.gadam.

Šāds lēmums tika pieņemts, jo jau pašlaik Latvijā elektroenerģija tiek ražota ar modernām koģenerācijas tehnoloģijām, izmantojot dabasgāzi, kas ir kurināmais ar zemām emisijām. Turklāt, piešķirot emisijas kvotas bez maksas, attiecīgi samazināsies tas kvotu daudzums, ko valstij sākot ar 2013.gadu būs tiesības pārdot izsolēs. Tādējādi valsts budžets zaudētu vairāku desmitu miljonu latu ieņēmumus, kas pēc likuma paredzēti zema oglekļa tehnoloģiju projektu atbalstam.

Latvijas Iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumu Nr.499. Iekārtu sarakstā ir iekļauta 71 iekārta, kura šobrīd veic kādu no likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikumā uzskaitītajām darbībām. Pašlaik Latvijas emisiju tirdzniecības sistēmā ir 77 iekārtas, tomēr 6 iekārtas darbību ETS neturpinās, jo sākot ar 2013.gadu tās neveiks darbības, kurām nepieciešama siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja.

Tomēr šajā iekārtu sarakstā tiek noteikta sākotnējā emisijas kvotu sadale 2013.-2020.gadam. Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10(a) panta piekto daļu Eiropas Komisija var noteikt vienotu starpnozaru korekcijas koeficientu, ja visiem Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoriem aprēķināto emisijas kvotu kopapjoms ir lielāks nekā jau noteiktais Kopienas emisijas kvotu kopapjoms. Šajā gadījumā iekārtu sarakstā apstiprinātais emisijas kvotu apjoms katrai iekārtai būs jāsamazina, ņemot vērā šo koeficientu.