Latvijas Iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumu Nr.499 un tika iesniegts Eiropas Komisijā 2011.gada 30.septembrī. Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam tika noteiktas emisijas kvotas esošajām iekārtām, balstoties uz iekārtu darbības datiem laika periodā 2005.-2010.gads.

Tomēr saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 27.aprīļa Lēmumu Nr. 2011/278/ES (turpmāk – Lēmums Nr. 2011/278/ES) emisijas kvotu piešķīrumā ir jāņem vērā arī visas izmaiņas, kas ir notikušas katras valsts iekārtu sarakstā no 2011.gada 30.jūnija un līdz 2012.gada 31.decembrim.

Katrai dalībvalstij ir jānosaka arī procedūra, kā emisijas kvotas tiek aprēķinātas un piešķirtas iekārtām pēc Iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam apstiprināšana, tas ir:

 • jaunām iekārtām;
 • iekārtām, kurās ir notikusi jaudas ievērojama palielināšana;
 • iekārtām, kurās ir notikusi jaudas ievērojama samazināšana;
 • iekārtām, kuras ir daļēji izbeigta darbība;
 • iekārtām, kuras pilnībā ir izbeigušas savu darbību.

  1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīvas Nr. 2003/87/EK 3.panta h) apakšpunktu jauna iekārta ir:

  • iekārta, kura veic vienu vai vairākas I pielikumā minētās darbības un kurai siltumnīcas efektu gāzu emisijas atļauja pirmo reizi saņemta pēc 2011. gada 30. Jūnija;

  • iekārta, kas veic tādu darbību, kura Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ir iekļauta pirmo reizi, vai

  • iekārta, kas veic vienu vai vairākas I pielikumā minētās darbības vai Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā  pirmo reizi iekļauto darbību un kas ir būtiski paplašināta pēc 2011.gada 30. jūnija – tikai tiktāl, cik tas attiecas uz šo paplašināšanu.

  2. Emisijas kvotas no jauno iekārtu rezerves tiek piešķirtas esošām iekārtām pēc jaudas ievērojamas palielināšanas, ja iekārtā ir veikta viena vai vairākas identificējamas tehniskās konfigurācijas un darbību fiziskās izmaiņas, izņemot vienkāršu esošas ražošanas līnijas aizvietošanu; un:

  • apakšiekārtu var ekspluatēt ar jaudu, kas ir par vismaz 10% lielāka nekā šīs apakšiekārtas sākotnējā uzstādītā jauda pirms izmaiņām; vai

  • apakšiekārtai, uz kuru attiecas fiziskās izmaiņas, ir ievērojami augstāks darbības līmenis, kas ļauj saņemt vairāk nekā 50000 papildu emisiju kvotas gadā, kas veido vismaz 5% no provizoriskā ikgadējā bez maksas piešķiramo emisiju kvotu skaita šai apakšiekārtai pirms izmaiņām.

  3. Piešķiramo emisijas kvotu apjoms esošajām iekārtām tiek samazināts pēc jaudas ievērojamas samazināšanas, ja iekārtā ir veikta viena vai vairākas identificējamas tehniskās konfigurācijas un darbību fiziskās izmaiņas, izņemot vienkāršu esošas ražošanas līnijas aizvietošanu; un:

  • apakšiekārtu var ekspluatēt ar jaudu, kas ir par vismaz 10% mazāka nekā šīs apakšiekārtas sākotnējā uzstādītā jauda pirms izmaiņām; vai

  • apakšiekārtai, uz kuru attiecas fiziskās izmaiņas, ir ievērojami zemāks darbības līmenis, kā rezultātā apakšiekārtai aprēķinātais nepieciešamais emisijas kvotu apjoms samazinās vairāk nekā par 50000 emisiju kvotas gadā, kas veido vismaz 5% no provizoriskā ikgadējā bez maksas piešķiramo emisiju kvotu skaita šai apakšiekārtai pirms izmaiņām.

  4. Piešķiramo emisijas kvotu apjoms esošām iekārtām tiek samazināts pēc iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas, ja iekārtas viena apakšiekārta, par kuru iekārtai ik gadu bez maksas piešķirtais galīgais emisiju kvotu apjoms ir vismaz 30% vai vairāk nekā 50000 kvotas, konkrētajā kalendārajā gadā samazina savu darbības līmeni vismaz par 50%.

  5. Emisijas kvotas netiek piešķirtas esošām iekārtām pēc tam, kad iekārta ir pilnībā pārtraukusi darbību, ja izpildās jebkurš no šādiem nosacījumiem:

  • iekārtai izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas derīguma termiņš ir beidzies vai šī atļauja ir atcelta;

  • iekārtas ekspluatācija ir tehniski neiespējama;

  • iekārta nedarbojas, bet iepriekš ir darbojusies, un ir tehniski neiespējami darbību atsākt;

  • iekārta nedarbojas, bet iepriekš ir darbojusies, un operators nespēj apstiprināt, ka šī iekārta atsāks darbību vēlākais 18 mēnešus pēc darbības pārtraukšanas, ja operators var pamatot, ka iekārta nevar izbeigt darbību ātrāk kādu ārkārtas un neparedzētu apstākļu dēļ, no kuriem nevarētu izvairīties pat, ja rīkotos ar visu iespējamo rūpību, un kuri ir ārpus attiecīgās iekārtas operatora kontroles.

  Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas emisijas kvotu sadalei:

  Emisijas kvotu sadale iekārtām laika periodam 2011.gada 30.jūnijs – 2012.gada 31.decembris

  Operatoriem, kuriem laika periodā 2011.gada 30.jūnijs – 2012.gada 31.decembris ir tikusi grozīta izsniegtā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, un kuras atbilst kādam no augstāk minēto iekārtu aprakstam (skatīt 1.-5.iekārtu aprakstu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz 2012.gada 31.decembrim ir jāiesniedz sagatavots un verificēts Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem. Operatoriem ir jānodrošina šī Iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem verificēšana.

  Šis iesniegums jaunām iekārtām vai iekārtām pēc jaudas ievērojamām izmaiņām ir jāiesniedz tikai tad, ja šādās iekārtās ir uzsākta izmainītās darbība, kas saskaņā ar Lēmumu Nr. 2011/278/ES ir:

  • verificētā un apstiprinātā nepārtraukta 90 dienu perioda pirmā diena vai, ja normāls nozares ražošanas cikls neparedz nepārtrauktu ražošanu, pirmā tāda 90 dienu perioda diena, kas sadalīts sektoram specifiskos ražošanas ciklos, kura laikā izmainītā apakšiekārta darbojas ar vismaz 40% jaudu, kas šim aprīkojumam ir paredzēta, vajadzības gadījumā ņemot vērā apakšiekārtas specifiskos ekspluatācijas apstākļus.

  Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz visām iekārtām, kurās ir daļēji pārtraukta vai pilnībā izbeigta darbība.

  Līdz ar to, ja iekārtā ir veiktas iepriekšminētā izmaiņas vai jauna iekārta ir uzsākusi darbību pirms 2012.gada 31.decembra, bet šī iekārtas darbībā nav sasniegta vismaz 40% jauda no iekārtas paredzētās jaudas 90 nepārtrauktā periodā t.i. iekārta 90 dienas pēc kārtas ir darbojusies ar jaudu, kas ir mazāka par 40% no iekārtas paredzētās jaudas, tad šī iekārta obligāti vēlākais līdz 2012.gada 31.decembrim Iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem neiesniedz, bet iesniedz to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā - vismaz 1 gadu pēc iekārtas normālās vai izmainītās darbības uzsākšanas.