Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā – projekts “Eiropas Savienības Baltijas Jūras Stratēģija: Politikas Jomas “Enerģētika” (#A007 PA Energy)

Pamatinformācija

 • Projekta ieviešanas sākums 01.01.2022. un ieviešanas beigas 31.12.2024.
 • Parakstītais līgums ar Interreg Baltijas jūras reģionu par tehniskās palīdzības finansējumu projektam paredz kopējo budžets 355,000.00 EUR
 • Projekta mājaslapa www.balticsea-region-strategy.eu

Par Eiropas Savienības makrostratēģijām un PA Enery projektu Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā (EUSBSR) iesaistītas 8 ES dalībvalstis – Zviedrija, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva, Polija. Konkrētajā PA Energy projektā 3 – Latvija (vadošais partneris), Lietuva un Igaunija. Īstenošana tiek koordinēta ciešā kontaktā ar Eiropas Komisiju un visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, t.i., citām dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm, starpvaldību un nevalstiskām struktūrām. Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģions ir pirmā makroreģionālā stratēģija Eiropā. Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionā apstiprināja Eiropadome 2009. gadā pēc Eiropas Komisijas paziņojuma.

Kopumā ir 4 Eiropas Savienības makroreģionālās stratēģijas:

 1. ES stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR);
 2. ES stratēģija Donavas reģionam (EUSDR);
 3. ES stratēģija Adrijas un Jonijas jūras reģionam (EUSAIR);
 4. ES stratēģija Alpu reģionam (EUSALP)

EUSBSR definēti 3 galvenie mērķi:

 1. glābt jūru
 2. apvienot reģionu
 3. celt labklājību

EUSBSR ir izvirzīti 4 galvenie uzdevumi:

 1. veicināt vides ilgtspēju reģionā
 2. kāpināt reģiona ekonomisko izaugsmi un labklājību
 3. sekmēt reģiona pieejamību un pievilcību
 4. vairot reģiona drošību

Katrs mērķis ir saistīts ar plašu politiku klāstu un ietekmē citus mērķus. EUSBSR tiecas uz intensīvāku sadarbību starp Baltijas jūras reģiona valstīm, lai risinātu kopīgos izaicinājumus un gūtu labumu no kopējām iespējām, ar kurām saskaras reģions.

Apakšmērķi:

 1. Tīrs ūdens jūrā;
 2. Plaša un veselīga savvaļas dzīvnieku populācija;
 3. Tīra un droša kuģu navigācija;
 4. Drošs enerģijas tirgus;
 5. Labas transporta iespējas;
 6. Reģiona cilvēku savienošana;
 7. Labāka sadarbība cīņā ar pārrobežu noziegumiem;
 8. Uzlabota Baltijas jūras reģiona globālā konkurētspēja;
 9. Pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku novēršana un pārvaldība.

PA Energy mērķis ir uzlabot EUSBSR rīcības plāna un Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu plāna (BEMIP) ieviešanu. Šie divi rīcības plāni ir apvienoti kopš 2015. gada.

 • Reģionālā sadarbība enerģētikas sektorā notiek BEMIP plāna ietvaros, kura darbības galvenokārt īstenojamas enerģētikas infrastruktūras, gāzes un elektroenerģijas tirgu, elektroenerģijas ražošanas, drošības jomās, energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā.
 • Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes tirgiem galvenā uzmanība tiek pievērsta atvērta, konkurētspējīga un pilnībā integrēta reģionālā enerģijas tirgus izveidei Baltijas jūras reģionā.

PA Energy projekta aktivitātes

 1. aktivitāte «Energoefektivitātes centienu racionalizēšana reģionā, padziļinot reģionālo sadarbību»
 2. aktivitāte «Turpināt reģionālo gāzes un elektroenerģijas tirgu integrāciju, tostarp klimata necaurlaidīgas infrastruktūras attīstību»
 3. aktivitāte «Baltijas sinhronizācija»
 4. aktivitāte «Atjaunojamās enerģijas, tostarp jūras atjaunojamās enerģijas, īpatsvara palielināšana»

Latvijā katrā Rīcības plāna prioritātes jomā ir noteikta atbildīgā iestāde, kura nodrošina Latvijas interešu apzināšanu nacionālā līmenī un to pārstāvību ES un makroreģionālā līmenī. Ekonomikas ministrija (turpmāk- Klimata un enerģētikas) koordinē SBJR Rīcības plāna:

 1. prioritāti enerģētikas politikas jomā – prioritātes mērķis ir veicināt kopīgā stratēģijas un Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna īstenošanu. Vienlaikus Latvija sadarbībā ar Lietuvu un Eiropas Komisiju ir atbildīga par šīs prioritātes koordināciju arī ES līmenī. Latvija SBJR Rīcības plāna koordinē
 2. prioritāti inovāciju politikas jomā – prioritātes mērķis ir reģiona potenciāla pilnīga izmantošana pētniecības, inovāciju un mazo un vidējo uzņēmumu jomās, kā arī Digitālā vienotā tirgus izmantošana talantu un investīciju piesaistei.
 3. prioritāti tūrisma politikas jomā – prioritātes mērķis ir apstiprināt reģiona vienotību, izmantojot tūrismu.

EUSBSR komandas kopfoto no pasākuma 2023. gada 6. jūnijā Zviedrijā