Valsts kontrole 2011.gada revīzijas ziņojumā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu administrēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām un izveidotās sistēmas efektivitāte” norādīja, ka ir nepieciešams izveidot tādus Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas nosacījumus Latvijā, lai tie nodrošinātu sistēmas pamata principa īstenošanu – samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Prasību Latvijas tiesību aktos iekļaut nosacījumus, kur operatori drīkst izmantot šos finanšu līdzekļus un prasību noteikt, ka operatoru ziņo par šo finanšu līdzekļu izlietojumu izteica arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija.

Tāpēc Latvijas normatīvajos aktos – likuma “Par piesārņojumu” 32.3 pants tika iekļauti nosacījumi, ka attiecībā uz to finanšu līdzekļu izlietojumu, kuri ir gūti emisijas kvotu pārdošanā, nosakot:

 • šo finanšu līdzekļu izlietošanas nolūkus:
  • savā darbībā izmantoto iekārtu vai to daļu nomaiņa, lai šajās iekārtās būtu iespējams izmantot atjaunojamos energoresursus, elektroenerģiju vai tādus izejmateriālus, kuri samazina attiecīgā operatora siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu;
  • savai darbībai izmantoto gaisa kuģu uzlabošana vai gaisa kuģu nomaiņa ar efektīvākiem gaisa kuģiem, tai skaitā tādiem, kuros iespējams izmantot biodegvielu;
  • savā darbībā izmantoto iekārtu vai ēku energoefektivitātes uzlabošana;
  • savā darbībā izmantotās infrastruktūras un galapatērētāju energoefektivitātes uzlabošana
 • nosakot nosacījumus ziņošanai par šo ieņēmumu izlietojumu operatoriem un gaisa kuģu operatoriem, kur tiem ir:
  •  jāatzīmē, vai ir veikti darījumi ar emisijas kvotām (izņemot obligātos darījumus – emisijas kvotu nodošanu);
  •  jānorāda darījumu veids (izvēloties no saraksta) – iekšzemes pārskaitījums sava uzņēmuma kontā saistību izpildei, iekšzemes pārskaitījums cita ETS operatora kontā, iekšzemes pārskaitījums cita ne-ETS operatora kontā, ārvalstu pārskaitījums ārvalstu operatora kontā, pārskaitījums ārvalstu ne-ETS operatora kontā;
  •  darījumā iesaistītais emisijas kvotu apjoms;
  •  finanšu līdzekļu apjoms, ja darījumā tādi ir iegūti;
  •  veiktie pasākumi SEG emisiju samazināšanai (izvēloties no saraksta) un to finanšu apjoms.

Šī informācija ir jāziņo, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto veidlapu.

 • uzraudzības un kontroles nosacījumus operatoru un gaisa kuģu operatoru sagatavotajai informācijas par finanšu līdzekļu izlietojumu un veiktajiem SEG emisiju samazināšanas pasākumiem:
  •  uzraudzības un kontroles funkcijas veiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Civilās aviācijas aģentūru, Valsts vides dienestu un ES ETS verificētājiem;
  •  to, vai operators vai gaisa kuģa operators ir īstenojis SEG emisiju samazināšanas pasākumus, ikgadējā emisiju ziņojuma verificēšanas laikā pārbaudīs ES ETS verificētāji veicot on-site vizītes
  •  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo finanšu līdzekļu izmantošanas atbilstību likumā noteiktajiem nosacījumiem pārbaudīs ES ETS perioda beigās
  •  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir arī tiesības noteikt maksājumu, kas operatoram vai gaisa kuģa operatoram būs jāveic, ja tiek konstatēta finanšu līdzekļu neatbilstoša izmantošana.