Bilde
Skatīt: https://infogram.com/neto-norekinu-sistema-latvija-1hnp27e35yynn4g?live

Otrdien, 6. februārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. No š.g. 1. gada maija Latvijā sāks darboties jauna sistēma mājsaimniecībām, kas ražo elektroenerģiju pašpatēriņam no atjaunojamajiem resursiem, piemēram, uzstādot saules paneļus un pārpalikumu nodod elektroenerģijas tirgotājam.

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis skaidro: Latvijā ir ap 18 tūkst. mājsaimniecību, kam uzstādīti saules paneļi, un lielu daļu no gada patēriņa tās apgādā sevi ar pašu saražoto elektroenerģiju. Gan vēsturiski esošās sistēmas – neto uzskaite, gan jaunās sistēmas mērķis ir saražoto elektroenerģiju izmantot savam patēriņam. Īpaši strauji šī vajadzība mājsaimniecību vidū pieauga, sākoties karam Ukrainā. Ņemot vērā sabiedrības intereses jauno neto norēķinu sistēmu esam paplašinājuši. Saules paneļu uzstādīto jaudu varēs palielināt līdz pat 1MW (neieskaitot), bet saražoto elektroenerģiju varēs izmantot vairākos savos objektos.”

Mājsaimniecības, kuras uzstādījušas saules paneļus un šobrīd izmanto esošo sistēmu – neto uzskaites sistēmu, to varēs izmantot līdz 2029. gada 28. februārim. Tie, kuri vēl tikai plāno uzstādīt saules paneļus, esošajai neto uzskaites sistēmai varēs pievienoties līdz š.g. 30. aprīlim. Jebkurā brīdī, sākot no 1.maija, mājsaimniecība varēs brīvi pāriet no neto uzskaites sistēmas uz neto norēķinu sistēmu.

Jaunā neto norēķinu sistēma sāks darboties ar 2024. gada 1.maiju
Neto norēķinu sistēmu izmanto aktīvie lietotāji, kuri uzstādījuši, piemēram, saules paneļus un ražo “zaļo” elektroenerģiju. Klasiski mājsaimniecība elektrību visvairāk saražo vasaras mēnešos, pilnībā nosedzot savu patēriņu, un uzkrāj pārpalikumu gaidāmajiem ziemas mēnešiem. Šīs sistēmas ietvaros uzkrāto pārpalikumu varēs nodot tirgotājam, kurš šo pārpalikumu uzglabās “virtuālā makā”.

Jaunās sistēmas ieguvumi:

  1. Paplašina lietotāju loku – neto norēķinu sistēmu varēs izmantot arī uzņēmumi.
  2. Saražoto elektroenerģiju varēs izmantot visos lietotāju objektos.
  3. Atjaunīgo ražošanas iekārtu, piemēram, saules paneļu, jaudu varēs palielināt līdz pat 999,999 kW līdzšinējo 11,1 kW vietā.
  4. Elektroenerģijas pārpalikumu varēs nodot savam tirgotājam par līgumā noteiktu vienošanās cenu, tostarp t.s. universālā pakalpojuma cenu, ja iekārtas jauda ir līdz 50 kW.
  5. Uzkrājumu “virtuālā makā” varēs izmantot elektroenerģijas rēķinu segšanai, gan elektroenerģija cenas, gan sistēmas pakalpojumu segšanai.

Kā darbosies jaunā sistēma?
Mājsaimniecība slēgs līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju par dalību neto norēķinu sistēmā. Elektroenerģijas pārpalikumu, kas tiks saražots un netiks uzreiz izmantots savam patēriņam, varēs nodot savam tirgotājam par līgumā noteikto vienošanās cenu, tostarp t.s. universālā pakalpojuma cenu. Uzkrājumu naudas izteiksmē mājsaimniecība vai uzņēmums varēs izmantot elektroenerģijas rēķinu segšanai, piemēram, ziemā, kad individuālā elektroenerģijas ražošanas iekārta, piemēram, saules paneļi, saražo mazāku elektroenerģijas apjomu. Princips līdzīgs, piemēram, kā ar dažādu tirgotāju lojalitātes karšu uzkrājumiem.

Universālā pakalpojuma cena
Universālo pakalpojumu varēs izmantot gan mājsaimniecības, kam ražošanas iekārtu uzstādītā jauda nepārsniedz 50 kW. Minimālā cena par nodoto enerģiju nedrīkstēs būt zemāka par 0 EUR/MWh, un tirgotājs to nevarēs samazināt vairāk kā par 20 EUR/MWh no Nordpol biržas nākamas dienas stundas cenas. Piemēram, ja Nord Pool biržas nākamās dienas stundas cena uz to brīdi ir 80 EUR/MWh, gala cena, par kādu elektroenerģija tiks nodota tirgotājam, ir ne mazāka, kā 60 EUR/MWh. Ar universālā pakalpojuma piedāvājumu un līguma nosacījumiem varēs iepazīties tirgotāju tīmekļvietnēs.

Lietotājiem, kam uzstādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda pārsniedz 50 kW, būs iespēja vienoties ar tirgotāju par citu elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas līguma veidu, tostarp, vienoties par cenu, par kādu lietotājs elektroenerģijas pārpalikumu nodos savam tirgotājam.

Saražoto elektroenerģiju varēs izmantot visos aktīvā lietotāja objektos – līgums noslēgts pie viena tirgotāja Lai aktīvais lietotājs varētu patērēt elektroenerģiju visos savos objektos, elektroenerģijas tirdzniecības, kā arī neto norēķinu sistēmas līgumam par visiem aktīvā lietotāja objektiem ir jābūt noslēgtam pie viena tirgotāja, un līgumam ir jābūt uz aktīvā lietotāja vārda. Visiem aktīvā lietotāja objektiem ir jābūt pieslēgtiem arī viena sadales sistēmas operatora pārvaldītajiem tīkliem.

“Gan vēsturiskās neto uzskaites sistēmas, gan jaunās neto norēķinu sistēmas mērķis ir dot iespēju lietotājiem ar mikroģenerācijas iekārtām ražot elektroenerģiju savām vajadzībām pēc iespējas vienkāršāk – ar mazāku administratīvo slogu. Jaunā sistēma izveidota, lai paplašinātu lietotāju loku, kas var šādu sistēmu izmantot, vienlaikus nodrošinot to, ka sistēmas paplašināšana nerada negatīvas sekas citiem elektroenerģijas lietotājiem,” norāda ministrs K. Melnis, skaidrojot būtiskas dažādu regulējumu nianses.

Baiba Jakobsone

Departamenta direktora vietniece
baiba.jakobsone [at] kem.gov.lv